[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت خواربار

تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۲۲

شمارۀ: ۴۵

 

ادارۀ دفتر نخست وزیری

 

عطف به نامهٴ شمارۀ ۳۱۰۰۱ – ۱۳ بهمن ۱۳۲۱ موضوع گزارش یکی از کارمندان خواروبار کرمانشاهان، چون اصل نامهٴ گزارش‌دهنده مستقیماً به عرض جناب آقای وزیر وقت داده شده و در پرونده موجود نیست، خواهشمند است دستور فرمایید رونوشتی از رونوشت گزارش نام‌برده تهیّه و به این اداره ارسال دارند تا به عرض برسد.

 

رییس ادارۀ دفتر وزارتی، امیرجلیل مژدهی

[ امضاء: امیرجلیل مژدهی ]

 

[دستنوشته ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۸۲۱، تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۲۲].

[دستنوشته ۲:] سابقه، ۱۵ فروردین ۱۳۲۲ .

[دستنوشته ۳:] آقای کیوان، رونوشت ارسال شود. ۱۶ فروردین ۱۳۲۲.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]