[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره کتاب: ۹۹۹

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

سنه: ۱۳۱۶

 

از: تبریز

به ط [طهران]

شماره قبض: ۲۱۵۸۸

شماره تلگراف: ۱۰۳۵

عدد کلمات: ۲۵

تاریخ اصل: ۱۵

توضیحات: -----

تاریخ وصول: ۷ (مهرماه) ۱۳۱۶

اسم گیرنده: -----

 

جناب آقای رئیسوزراء چنانچه در تلگراف مورخه ۱۳ مهرماه شماره ۲۱۳۳ معروض گردیده تقاضای دادرسی مینمائیم عطاءاله - سیفاله – باقر - فضلاله - مظفر

 

[مهر- اداره ایالتی تلگراف طهران دائره ارسال]

[مهر- ورود بکابینه ریاست وزراء]

بتاریخ: ۱۷ مهرماه ۱۳۱۶

نمره: ۱۰۳۸۵

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]