[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۲ آذر ۱۳۱۸

 

حضور مبارک هیئت معظم وزیران کشور ایران.

محترماً بعرض انورتان میرساند این حقیر نصراله شاهرضائی نجفآبادی دارای شناسنامه [حذف شده] صادره از دفتر آمار [حذف شده] در سال یکهزار سیصد و شانزده شمسی ازدواج نموده نظر به اینکه بهائی هستم محضر ثبت ننمود مراجعه به ادارۀ ثبت نمودم او هم جواب داد چون بهائی میباشید ثبت نمیکنیم لذا رونوشت قبالۀ کشوری را با عریضه به ادارۀ ثبت اصفهان دادم جواب نرسید عریضه به وزارت دادگستری و ریاست کل آمار کشور عرض شد جوابی نرسید تا اینکه چندی قبل از طرف دادگستری اصفهان اخطار و سه روز هم به زندانم بردند بعد مرخص فرمودند حال مجدداً اخطاریه رسیده آیا گناه و تقصیر این حقیر چه بوده جز آنکه بهائی بوده و مطابق قانون کشور راپورت ازدواج خود را به مقامات مربوطه عرض نموده چه خطائی کردهام که با عدم تقصیر اسباب مزاحمت و خسارت بنده را فراهم کردهاند استدعا از آن هیئت نورانی دارم بذل و توجه فرموده دفع مزاحمت این بنده بیگناه را بفرمایند.

دعاگو – نصراله شاهرضائی نجفآبادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]