[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۸ آذر ۱۳۱۸

 

مقام محترم هیئت وزراء عظام

این بنده نعمت نعیمی دارای شناسنامه شماره [حذف شده] مقیم میاندوآب طبق آئین مقدس بهائی عقد ازدواج خویش را با خانم رخساره دروگریان دارای ورقه هویت شماره [حذف شده] مقیم میاندوآب منعقد بر حسب وظیفه قانونی جهة ثبت واقعه باداره ثبت محل مراجعه و اداره مذکور از ثبت خودداری ناچار تفصیل بمقام محترم وزارت دادگستری و مقامات لازمه مراجعه بعوض اینکه دستور ثبت واقعه را به اداره مربوطه صادر فرمایند متأسفانه از طرف دادستان مراغه مورد تعقیب واقع و دچار فشار و زحمت نمودهاند آیا ایفای وظایف قانونی مستلزم تعقیب بیگناهان است در صورتیکه طبق آئین مقدس خویش در امور اداری قلباً و قالباً مطیع مقررات و قوانین مملکتی بوده و در امور وجدانی بر حسب معتقدات دینیه خود از پیروی مراسم و آداب مذاهب و ادیان سائره معذورم با کمال احترام متمنی است دستور دفع مزاحمت از این بنده را صادر فرمایند.

[مهر]

 

[مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۱۹۵۵

تاریخ: [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]