[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۶ بهمن ۱۳۵۹

کمیسیون محترم رسیدگی به امور پاکسازی مستقر در نخستوزیری

با نهایت توقیر و ادب بعرض عالی میرساند اینجانب نعمتاله زارع مدت حدود یازده سال در شرکت زمزم شیراز (پپسی کولا) بعنوان راننده خدمت نموده بنحوی که همواره رضایت رؤسای مربوطه و سایر همکاران و کارگران را جلب نموده و مدت تقریباً دو سال که کارخانه تخریب و به آتش کشیده شده بود با سایر همکاران همکاری نموده برای بازسازی آن شبانه روز زحمت و مشقت را بر خود واجب دانسته با نهایت علاقه وظایف محوله را انجام میدادم ولی اولین روزی که کارخانه آماده بهره برداری شد صبح اول وقت که برای شروع کار رفتم بوسیله مستحفظین درب ورودی بنا بدستور از دخول اینجانب جلوگیری و دلیل آنرا انتساب به دیانت بهائی بیان داشتند. و از آن روز تا این ساعت خود و خانوادهام که پنج نفر میباشند با حالت پریشانی روزگار میگذرانیم و برای دادخواهی به آن مقام محترم پناهنده شده و با توجه به اینکه بهائیان بطور کلی در سیاست دخالت ننموده و همیشه اطاعت و انقیاد خود را بدولت وقت و حکومت به ثبوت رسانده و مسلماً اخراج اینجانب با قوانین عدالت جمهوری اسلامی منافات دارد زیرا طبق اصول ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی تفتیش عقاید ممنوع بوده و شغل افراد از تعرض مصون میباشد و ثانیاً حکومت محترم خود را حامی مستضعفین دنیا میداند که این بنده نیز یکی از این ضعفا و بیپناهان هستم استدعا دارم پس از رسیدگی مقرر فرمایند بکار مورد علاقه خود بازگشت و حقوق از دست رفته اینجانب را مسترد دارند که مزید بر امتنان خواهد بود. در خاتمه به عرض میرساند اینجانب قبلاً نیز به مراجع مختلف دادخواهی نمودهام ولی تا کنون هیچ نتیجهای حاصل نگردیده است.

با تقدیم احترامات فائقه

نعمتاله زارع

[امضا]

 

آدرس: [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]