[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۴۷۲

جزوهدان: ------

پرونده: -----

[آرم شاهنشاهی]

دفتر نخستوزیر

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

تاریخ نوشتن: ----- ماه: ----  تاریخ پاکنویس: ----  ماه: ----  تاریخ ثبت ۱۶ خرداد ۱۳۲۳

 

محرمانه فوری

بانک ملی ایران عباس نیکپی از نهاوند راجع بعملیّات هدایتالله مودّت رئیس بانک ملی آنجا تلگرافی به پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی عرض و شکایت نموده است که نامبرده و معاونش مُبلغ بهائیت بوده و نسبت بکارمندان بانک و بازرگانان تحت این عنوان اعمالنظر شخصی میکنند و خود اینشخص را هم با داشتن شش نفر عائله بدون تقصیر و عذر موجهی از خدمت برکنار نمودهاند.

رونوشت تلگراف بضمیمه فرستاده میشود که دستور دهید موضوع را مورد رسیدگی و تعقیب قرار داده و نتیجه اقدام را اشعار دارند.

نخستوزیر

 

رونوشت بضمیمه رونوشت تلگراف برای رسیدگی و اقدام لازم بوزارت کشور فرستاده میشود.

نخستوزیر

دبیران

[امضا]

۷ خرداد ۱۳۲۴

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]