[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بتاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۲۲

شماره: ۲۲۷۳

 

محرمانه فوری

 

[آرم]

نخست وزیر

 

وزارت کشور

رونوشت گزارش اداره کل شهربانی راجع باجتماع اهالی آذرشهر به منظور غارت منازل بهائیها ارسال میشود. دستور فرمائید برای جلوگیری از این قبیل عملیات تعلیمات لازمه صادر نموده و نتیجه را اطلاع دهند.

نخست وزیر

[امضا]

 

[یادداشتهای دستنویس در پائین نامه]

 

[مهر در بالای صفحه:]

ورود به دفتر ریاست وزراء

شماره: ۲۶۳۱

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۲۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]