[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۲۴۵۴۳

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: -----

پرونده: -----

 [آرم]

دفتر نخستوزیر

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: -----

پاکنویسکننده: [امضاء]

تاریخ نوشتن: ----- ماه: -----

تاریخ پاکنویس: ۲۳ مرداد [۱۳۲۵]

تاریخ ثبت: ۲ شهریور ۱۳۲۵

 

وزارت کشور

استانداری استان هفتم

به پیرو نامه شماره ۲۳۲۶۷ اینک رونوشت نامه دیگر محفل روحانی بهائیان شرحی دائر به تحریکات و سلب آزادی و امنیت بهائیان مقیم نیریز توسط عدهای نوشته است که رونوشت آن برای اطلاع بیشتر تلواً ارسال میگردد دستور فرمائید نسبت به حفظ آرامش و تأمین آزادی و امنیت محل مزبور به نحو مقتضی اقدام و چگونگی امر را گزارش و به نخست وزیر نتیجه را اعلام دارید.

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]