[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۱۰۵۸

جزوه دان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: [ناخوانا] هوشیار

 

تاریخ نوشتن: ----- ماه: -----

تاریخ پاکنویس: ۲ شهریورماه ۱۳۲۳

تاریخ ثبت: ۶ شهریور ماه ۱۳۲۳

 

محرمانه

 

جناب آقای وزیر کشور رونوشت گزارش تلگرافی سنگسر راجع باختلاف بین مسلمانان و بهائیها لفاً برای اطلاع جنابعالی ارسال میشود.

نخستوزیر

دبیران [امضا] ۳۰ مرداد ۱۳۲۳

 

[امضا] ۳۱ مرداد ۱۳۲۳

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]