[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

شماره عمومی ۳۴۷۶

شماره خصوصی -----

جزوه دان -----

پرونده -----

نوع پیش نویس -----

موضوع پیش نویست -----

پیوست -----

پاکنویس کننده ملک

تاریخ نوشتن ۲۱ خرداد ۱۳۲۰

تاریخ پاکنویس ۲۱ خرداد ماه

تاریخ ثبت ۲۲ خرداد ۱۳۲۰

 

جناب آقای وزیر دادگستری

پیرو نامه شماره ۳۳۸۱ اینک رونوشت دو برگ صورت سیاهه نامهای بهائیهای خرم آباد و اهواز که از لشگر ۶ خوزستان بوسیله ستاد ارتش رسیده برای آگاهی و اقدام به پیوست فرستاده میشود. نخست وزیر

[امضا] ۲۱ خرداد ۱۳۲۰

[شماره دستنویسی در بالای صفحه]

۷ ۴ /۲

[امضا و تاریخ دستنویسی در پائین صفحه]

[امضا] ۲۱ خرداد ۱۳۲۰

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

محرمانه مستقیم

رونوشت تهیه شود

۲۲ خرداد ۱۳۲۰

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]