[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۱۳۶۵

جزوه دان: -----

پرونده: ۴

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: ------

پاکنویس کننده: ملک

 

تاریخ نوشتن: ۱۹ تیرماه ۱۳۲۵

تاریخ پاکنویس: ۲۲ تیر [۱۳۲۵]

 تاریخ ثبت: ۷ مرداد ۱۳۲۵

 

محرمانه

وزارت کشور

عطف به نامه شماره: ۲۱۹۷۴- ۴۳۳۷ - ۱۷ تیرماه ۱۳۲۵ متضمن رونوشت تلگراف‎رمز استانداری نهم راجع به اغتشاشات در بیرجند دستور فرمائید نتیجه اقدامات بعدی را زودتر اطلاع دهند.

نخست وزیر

 

تهران

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]