[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۷۱۴

جزوه دان: -----

پرونده: ------

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس: -----

تاریخ نوشتن: -----ماه: ---- تاریخ پاکنویس: ۲۰ تیرماه  تاریخ ثبت: ۲۲ تیرماه ۱۳۲۳

مستقیم

 

وزارت کشور

عطف بنامۀ شماره ۵۳۵/م – ۲۰۵۷/س-۶ تیرماه ۱۳۲۳ راجع بشکایت بهائیها اشعار میدارد:

برای تشکیل کمیسیون منظور اشخاصیرا که وزارت کشور شایسته میدانند انتخاب نمایند و کمیسیون را تشکیل بدهند. –

نخست وزیر

[امضا]

۱۹ تیرماه ۱۳۲۳

امضاء: دبیران ۱۹ تیرماه ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]