[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی ۱۴۶۷

شماره خصوصی -----

جزوه دان -----

پرونده ۴

[آرم[

دفتر نخست وزیر

نوع پیش نویس -----

موضوع پیش نویس -----

پیوست یک برگ

پاکنویس کننده -----

تاریخ نوشتن ۵ اردیبهشت ١٣٢٣، تاریخ پاکنویس ۹ اردیبهشت ١٣٢٣، تاریخ ثبت ۱۲ اردیبهشت ١٣٢٣

مستقیم

وزارت کشور

رونوشت شکایتی که بامضای علی اکبر فروتن راجع برفتار مردم در شهرستانها نسبت به فرقه بهائیها رسیده به پیوست فرستاده میشود که دستور مقتضی در این باب باستانداران و فرمانداران برای جلوگیری از اینگونه وقایع صادر نمایند

[ناخوانا] نخست وزیر [امضا]

[امضا]

۶ اردیبهشت

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

رونوشت تهیه شد

آقای [ناخوانا]

۱۲ اردیبهشت تهیه شد

۱۲ اردیبهشت [ناخوانا]

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

١٠ / ۶ ک ٢٢

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]