[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

شماره عمومی ۱۰۷۴۸

شماره خصوصی -----

جزوه دان -----

پرونده:----

نوع پیش نویس -----

موضوع پیش نویس -----

پیوست -----

پاکنویس کننده [ناخوانا]

تاریخ نوشتن ----- ماه

تاریخ پاکنویس ٢٢ شهریور ماه

تاریخ ثبت ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۳

 

وزارت دارائی عطف بنامه شما ۱۵۴۰۷ – ۱۹ /۱۶۹۶۶ – ۱۸ شهریور ۱۳۲۳ راجع بواقعۀ اخیر شاهرود اشعار میدارد:

برای تعقیب محرّکین قضیهٴ مزبور اقدامات مؤثّری بعمل آمد و از طرف وزارت کشور و دادگستری برای رسیدگی بموضوع و مجازات محرکین و تأمین امنیّت آنجا بوسیلهٴ اعزام بازرس و پاسبانان مسلح و عدّه‌ای ژاندارم اقدام شده است - نخست وزیر

دبیران

[امضا]

٢٣ شهریور ۱۳۲۳

 

[امضا]

۲۵ شهریور ۱۳۲۳

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]