[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

شمارۀ عمومی:

شماره خصوصی: ۴ - ۷۹۳

جزوه‌دان:------

پرونده:------

 

تاریخ پاکنویس: ۳۰ خرداد [۱۳۲۶]

تاریخ ثبت: ۱ تیر [۱۳۲۶]

 

محرمانه

 

بانک صنعتی و معدنی ایران

راجع به آقای مهندس شهاب علایی، رئیس کارخانهٴ قند شازند گزارش از وزارت کشور رسیده است که رونوشت آن به ضمیمه ارسال می‌گردد. دستور فرمایند نظر بانک صنعتی را در خصوص تغییر محلّ خدمت نام‌برده اعلام دارند تا به عرض تقدیم گردد.

رییس کلّ دفتر نخست وزیر

 

[دستنوشه ۱:] دبیران، ۳. خرداد ۱۳۲۶.

[دستنوشه ۲:] رونوشت تهیّه شد. ۲ - ۴.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]