[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۲۶۷۸۷

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست:  -----

پاکنویس کننده: احتشام

تاریخ نوشتن: ۱۴ شهریور ماه ۱۳۲۵

تاریخ پاکنویس: ۱۴ شهریور ماه ۱۳۲۵

تاریخ ثبت: ۲۱ شهریور ۱۳۲۵

 

آقای علیاکبر فروتن

از مفاد نامه شماره -۳۹۴۹ استحضار حاصل گردید برای رسیدگی دقیق و اقدام لازم بوزارت کشور دستور مقتضی داده شده است نتیجه قریباً معلوم خواهد شد.

نخستوزیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]