[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۱۳۰۳

جزوه دان: -----

پرونده: ۴

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

تاریخ نوشتن: ----- ماه: ----- تاریخ پاکنویس: ۳۰ شهریور ماه ----- تاریخ ثبت: ۳ مهرماه ۱۳۲۳

 

محرمانه

جناب آقای منصور استاندار استان نهم نامۀ شماره ۱۴۶ – ۱۴ شهریور ۱۳۲۳ راجع به اظهارات سرکنسولگری شوروی در باب تحریکات مذهبی واصل و بوزارت کشور دستور لازم داده شد بدیهی است نتیجه اقدامات و تصمیمات متخذه باطلاع جنابعالی خواهد رسید – نخست وزیر

دبیران

۲۹ شهریور ۱۳۲۳ [امضا]

 

[امضا]

۲۹ شهریور ۱۳۲۳

 

[یادداشت دستنویس در حاشیه صفحه]

آقای هراتی ۳ - ۷ تهیه شد ۳ مهرماه [ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]