[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۶ آبان ۱۳۱۸

 

هیئت وزیران عظام دولت و کشور شاهنشاهی ایران

با نهایت احترام معروض میگردد که اینجانب ناصرقلی روحانی نجفآبادی دارای شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از دفتر آمار [حذف شده] فرزند حسین در ۱۳۱۵ قصد ازدواج نمودم و مطابق دیانت خود که بهائی هستم عقد نمودم و عین قباله را بدفتر ازدواج نجفآباد برای ثبت تقدیم نمودم بعلّت اینکه مطابق دیانت بهائی بوده ثبت ننمودند لذا باداره ثبت نجف‌آباد رجوع نمودم ایشان هم بشرح فوق نپذیرفتند لذا سواد قباله کشوری خود را با عریضۀ باداره محترم ثبت اسناد اصفهان فرستادم جواب نرسید تا اینکه عرایضی بجناب وزارت دادگستری و ریاست کل آمار کشور عرض شد بازهم جواب نرسید ولی از طرف اداره دادگستری اصفهان از ۱۳۱۵ هر چندی یکمرتبه اخطاریه میرسد و بنده را از کسب و کار خود باز مینمایند باز چندی قبل عریضه بجناب وزارت دادگستری عرض شد آنهم جواب نرسید آیا گناه این حقیر چه بوده که برای یک ازدواج باید این همه در فشار و اذیت باشم بنده که تقصیری نکردهام بغیر از اینکه مطابق دیانت خود ازدواج و حسبالوظیفه راستگوئی را اختیار کردهام. زیاده تمنای عاجزانه آنکه امر و مقرر فرمائید که تکلیف بنده را معین فرمایند که اینقدر باعث آزار و اذیت بنده نباشند. زیاده امر، امر مبارکست.

ناصرقلی روحانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]