[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۱۸۲۴

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: ۴

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

نوع پیش نویس: -----

 موضوع پیش نویس: -----

پیوست: ندارد

پاکنویس کننده:  -----

 

تاریخ نوشتن: ۲۹ مرداد ۱۳۲۵

تاریخ پاکنویس: ۲۸ مرداد ماه

تاریخ ثبت: ۶ شهریور ماه ۱۳۲۵

 

وزارت کشور

رونوشت گزارش اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند که بوسیله وزارت دادگستری واصل گردیده است برای اطلاع فرستاده میشود. خواهشمند است دستور فرمائید جریان پیشآمد را از فرماندار و نگهبانی محل استعلام نموده و هرگونه اقدامیکه برای جلوگیری از نظایر این قبیل اتفاقات و آرامش محل لازم و ضروری بدانید بعمل آورید.

مرتضی خزائی

[امضا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]