[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج

 

شماره ۳۲۵

تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۶۳

پیوست نامه شماره ۳۲۴

 

بسمه تعالی

به اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج بخش ٢

از دبستان قلم شمارۀ ٢. پسران

احتراماً: ولی دانش‌آموز امید تقی زاده دانش‌آموز کلاس چهارم این دبستان را که در نامۀ شمارۀ ۳۲۴ – ٢١ مهر ۱۳۶۳ خدمتتان کتباً اعلام داشتم معرفی می‌شوند %

به امید پیروزی رزمندگان اسلام

مسئول دبستان

[امضا] [ناخوانا]

[مهر رسمی]

اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج

دبستان قلم پسران

٢٢ مهر ۱۳۶۳

 

نامۀ شماره ۳۲۴-  ۲١ مهر ۱۳۶۳ بانضمام خدمتتان ارسال میگردد%

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

برای اطلاع

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]