[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۵ مهرماه ١٣۵٢

٢٠ / ٢۶

 

ریاست محترم شهربانی کل کشور

محترماً باستحضار میرساند اخیراً در بعضی از نقاط کشور بدخواهان و فتنه‌جویان که همواره مترصد فرصت هستند تا آتش نفاق و بدبینی و خصومت و اختلاف را در قلوب هموطنان برافروزند و موجبات ناراحتی و نگرانی عده‌ای را فراهم سازند علیه جامعه بهائیان دست باقدامات و عملیاتی زده‌اند که مایه تأثر و تأسف است.

در اینموقع که ماه مبارک رمضان در پیش است و احتمال میرود که اقداماتی علیه افراد بهائیان در شهرها و دهات و قصبات صورت گیرد و موجبات زحمت و مرارت آنان فراهم گردد از آنمقام منیع که حافظ نظم و امنیت کشور هستند استدعا دارد در مورد حفظ و حراست یکی از اقلیتهای مذهبی که عملاً مراتب اطاعت و انقیاد خود را از اوامر حکومت به ثبوت رسانیده و جز تعالی و ترقی کشور عزیز آرزوئی در دل ندارند اوامر اکیده صادر فرمایند.

 

با تقدیم احترام

رئیس محفل

منشی محفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]