[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره: ۱۵۴۸

ضمیمه:-----

 

بتاریخ: ۱۷ شهرالعلاء ۹۵

مطابق: ۲۷ اسفند ماه ۱۳۱۷

 

جناب آقای جم نخستوزیر

بکمال احترام بعرض عالی میرساند بطوریکه خاطر عالی مستحضر است آقای نیکآئین یزدی باتهام سوزاندن شخصی در کورۀ آجرپزی سابقاً در یزد دستگیر و چندین ماه زندانی گردید پس از رسیدگیهای محلی و عزیمت بازرس مخصوصی از مرکز و پیدا شدن قاتل مستخلص شد.

اخیراً بواسطه تعصبات مذهبی بعضی از اهالی یزد و اقداماتی که بتحریک مفسدین محلی بعمل آمده مجدداً مشارالیه را در طهران توقیف و قریب هفت ماه است زندانی و قضیه را نوعی بسط و توسعه دادهاند که از مرکز مستنطق ثانی بیزد ارسال و مستنطق هم بجای آنکه آتش تعصبات و تحریکات را خاموش نماید بعکس طبق میل بعضی از اهالی رفتار و امر داده قریب ده دوازده نفر از محترمین را که هرگز سابقۀ سوئی نداشته و جزو شهود نیکآئین مزبور بودهاند تحت توقیف در آورده و حتی آقای حسن نوشآبادی را که یک نفر از شهود بوده از شیراز احضار و توقیف نموده و کتب و اوراق توقیف شدگان را نیز بردهاند.

تصور میکنیم وجدان پاک آنجناب اجازه نفرماید که در این عصر فرخنده با ترقیات مدنی روزافزون کشور مقدس ایران مفسدین و مبغضین بتوانند آنقدر دامنه اقدامات خود را وسیع نمایند که:

اولاً – شخص بیگناهی را با پیدا شدن قاتل مجدداً گرفتار و زندانی کنند.

ثانیاً – جمعی شهود که قانوناً در دادن گواهی براستی و حقیقت امر آزاد بودهاند پس از اینمدت تحت تعرض و توقیف درآیند.

ثالثاً – مستنطق و مأمورین نیز که باید بیطرف بوده و نظریات و مصالح دولت و کشور را ملحوظ دارند دستخوش نیات و اغراض مفسدهجویان شوند.

در هر حال از حضور محترم رجا و استدعا مینمائیم امر و مقرر فرمایند در اینباب دستورات اکیده صادر گردد که از این جریانات خلاف حقیقت جلوگیری بعمل آورده اجازه ندهند این اشخاص بیگناه که دامنشان بهیچوجه آلوده باین شوائب نبوده و نیست در زندان بمانند. ضمناً مستدعی است مقرر فرمایند اوراق و کتب آنان نیز مسترد گردد.

امر امر عالی است

با تقدیم احترامات فائقه

منشی محفل: علیاکبر فروتن [امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]