[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

مجلس شورای ملّی

ادارۀ دبیرخانه

 

مورّخهٴ: ۲۷ تیر ۱۳۲۲

شمارۀ: ۱۹۴۶۰

پیوست: رونوشت نامه

 

وزارت کشور

به امضای عدّه‌ای از اهالی زابل راجع به تبلیغات و تحریکات بعضی اشخاص مفسده‌جو و مخالف دیانت اسلام، عرض‌حالی رسیده است که رونوشت آن لفّاً ارسال و بدیهی است هر چه زودتر برای رفع فساد و نگرانی اهالی اقدام مقتضی به عمل آورده و نتیجه را جواباً اعلام خواهید فرمود.

رییس مجلس شورای ملّی، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] سیاسی، ۲۸ تیر [۱۳۳۲]

[دستنوشته ۲:] آقای اللّهی‌پور، سابقه دارد. به فرمانداری بنویسید از آن‌جا تحقیق کند تبلیغات بهائی در چه حدود است. ۲۰ مرداد [۱۳۳۲].

[دستنوشته ۳:] موضوع سابقه دارد، بدهید. ۱ مرداد [۱۳۳۲]

[مهر: (ثبت کلّ؟) وزارت کشور، شمارۀ: ۲۶۳۲۵، تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۲۲].

[مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ ۲۴۷۱، تاریخ: ۳۰ تیر (۱۳۲۲)].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]