[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

اداره: اطلاعات

دائره: -----

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۳۱

شماره: -----

پیوست: ۳۹۳۶۳ - ۱

موضوع: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کل کشور

 

در جواب مراسله حروف و اعداد ممیزه که متمم شماره است با شماره ذکر شود.

 

محرمانه

وزارت کشور

عطف بمرقومه شماره ۹۷۲۵ - م ۲۴۴۳ - ن - ۱۰ آبان ۱۳۳۱ بطوریکه طی شماره ۱۰۷۰۲ - ۱ - ۳۸۷۹۹ - ۱۰ آبان ۱۳۳۱ باستحضار رسید، سروان نصرالله ابراهیمی بجای سروان عبدی بریاست شهربانی رفسنجان منصوب و در مورد تقویت نیروی شهربانی مزبور هم دستور لازم به شهربانی کرمان صادر گردیده است.

از طرف رئیس شهربانی کل کشور - رفعت

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]