[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۵۸

حضرت آیتالله آقای موسوی اردبیلی دادستان محترم کل جمهوری ا سلامی ایران

محترماً بعرض میرساند اینحانب محمدعلی موحد خلیلآباد کارمند غیرنظامی فنی سازمان نان ماشینی اتکا از سال ۱۳۴۹ در آن سازمان بکار مشغول شدهام در تمام طول خدمت با نهایت صداقت و علاقمندی امور محوله را انجام دادهام لیکن متصدیان فعلی کارخانه که باید تقوی و صداقت را مورد توجه قرار دهند و توصیه و دستورات حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی و احکام قرآن مجید را دستورالعمل کار خود قرار دهند برخلاف تمام موازین شرعی و قانونی بنام بهائی بودن اینجانب را از کار اخراج و حقوق ناچیزم را قطع و دفترچههای بیمه درمانی و سهمیه خواربار را اخذ نمودهاند و زندگی زن و فرزند و مادر پیرم را در معرض نیستی و تباهی قرار دادهاند با قطع حقوق خانوادهای که با قلت حقوق هیچگونه اندوختهای ندارد چگونه باید مخارج روزمره و کرایه خانه خود را تأمین نماید خانوادهای که نانآور ایشان بر اثر کار مداوم و طاقت‌فرسا در کارخانه علیل و ناتوان گردیده و بهیچوجه با نداشتن بنیه مالی قادر باشتغال کار دیگری نیست.

اشخاصی که سنگ مستضعفین را بسینه میزنند و مدعی تأمین وسائل رفاه و آسایش آنان میباشند چگونه راضی میشوند فردی را که در اعلی درجه استضعاف است از کار برکنار و با قطع حقوق او زندگی عائله او را این چنین تباه سازند.

اینجانب بوحدانیت خداوند متعال و رسالت حضرت خاتمالنبیین صلواتالله علیه معتقد و ائمه اطهار را اوصیاء بر حق آن حضرت میدانم و در محیط کار خود هیچگونه تبلیغ مرامی ننمودهام چرا باید به چنین وضع و سرنوشت گرفتار شوم تاکنون بهر مرجع و مقام ارتش مراجعه نموده و نامه نوشتهام جوابی بمن ندادهاند باین جهت بآن مقام متوسل میشوم تا تکلیف زندگی و معاش خانوادهام را معین فرمایند خانوادهام گرسنه بیخانمان هستند دست توسل بسوی شما دراز میکنم اگر مصالح مملکت اقتضا دارد لازم میدانند یکسره کلیه اعضاء خانوادهام را نابود سازند تا از این دار دنیا راحت شوند طاقت و تحمل گرسنگی و فلاکت آنان را بیش از این ندارم و میدانم شما هم که فردی مسلمان و مؤمن هستید و خدا را ناظر بر اعمال افراد بشر میدانید باین امر راضی نخواهید شد که خانوادهای از هستی ساقط و بکلی نابود شوند و با رسیدگی و اجرای عدالت در حکومت عدل اسلامی ترتیب بازگشت و اشتغال بکار سابق مرا صادر خواهند فرمود و خانوادهام را سپاسگزار و مرهون الطاف خود قرار خواهند داد.

با تقدیم احترام

محمدعلی موحد خلیلآباد

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

مشابه این شکایت به هیأت مدیره سازمان اتکاء ارسال شده است.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]