[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۱۴ آبان ۱۳۱۸

 

مقام معظم هیئت محترم وزراء

احتراماً بعرض میرساند اخیراً اینجانب محمدعلی اتحادی از طرف اداره دادگستری و آقای دادستان یزد مورد تعقیب قرار گرفتهام بجرم اینکه چرا مطابق عقیده خود عقد ازدواج نموده و آنرا به ثبت نرسانیدهام در صورتیکه کتمان عقیده و دروغ گفتن و تعبداً خود را اسلام و کلیمی و زردشتی و مسیحی معرفی نمودن با عقیده بهائیان مخالف است زیرا بهائیان بنا بفرموده مولای خود قطع حلقوم را بهتر از کذب مشموم میدانیم و بزرگترین ننگ را دروغ گفتن بدولت و امور را بر خلاف واقع و حقیقت جلوه دادن میدانیم لذا این بنده در ۲۴ اسفند ۱۳۱۶ ازدواج مطابق عقیده خویش نموده و بعد بمقامات عالیه کشور مانند وزارت دادگستری و اداره کل آمار و ثبت احوال و اداره کل ثبت اسناد و املاک بوسیله پست سفارشی اطلاع دادهام آیا اگر کسی دروغ نگفت مقصر خواهد بود در هر مورد و مقام اعمال اهلبهاء شاهد کمال صداقت و امانت آنان نسبت به دولت و ملت ایران بوده و هست از آن مقام معظم دفع تعرض بر وجدان و اعطای آزادی عقیده خویش را خواستارم.

با تقدیم احترامات فائقه  – محمدعلی اتحادی

 

[مهر ورود بدفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۰۳۶۷

بتاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]