[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۶ آبان ۱۳۱۸

 

حضور مبارک هیئت محترم وزراء اعطاء شرف شود.

محترماً بعرض آن هیئت محترم نورانی میرساند این حقیر محمد جارچی دارنده شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از [حذف شده] در سال یکهزار و سیصد و شانزده قصد ازدواج نمودم و بواسطه اینکه بهائی بودیم مطابق وظایف دیانتی عقد و ازدواج نمودیم و پس از آن قباله نکاحیه را بمحضر بردیم و ثبت ننمودند ناچاراً به اداره ثبت نجفآباد عریضه با قباله نکاحیه تقدیم و بجوابی مفتخر نگردید بعداً رونوشت قباله را با عریضه به اداره ثبت اصفهان عرض نمودم و بجوابی نائل نگردیدم و پس از آن عریضه به اداره کلّ آمار عرض نمودم جوابی نرسید بدین لحاظ عریضه بوزارت دادگستری عرض نمودم از آن ریاست محترم بجوابی مفتخر نگردیدم و از آن تاریخ تا حال هر چند روز یک مرتبه از طرف عدلیه اصفهان اخطاریه میرسد و حقیر را بعدلیه میخواهند و از زندگانی باز داشتهاند در صورتیکه این حقیر بیگناه و بیتقصیر، مگر آنکه بوظیفه دیانتی خود عمل نمودهام بدین لحاظ همه روزه باید در زحمت و فشار باشم از آن هیئت محترم تقاضامندم عطف توجهی فرموده و بعرض این حقیر رسیدگی نمائید.

 

محمد جارچی [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]