[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

محفل روحانی طهران

نمره: ۷۰

ضمیمه: ۱

تاریخ: ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹

طهران محفل روحانی - ضمیمه ۱- نمره ۷۰

 

مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت برکته

با کمال احترام باستحضار آنمقام منیع میرساند- از قرار اخبار واصله اخیراً میرفاضل روضه خوان که از آخوندهای مفسد و ساکن قریه پارچین از محال اردبیل میباشد به قره شیران که نزدیک قریه مزبوره است رفته بنای افساد گذارده و اهالی را بر علیه بهائیان و هجوم بخانه آنها و قطع مراوده و منع از بردن آب تشجیع و تحریص نموده و در بالای منبر صریحاً اظهار داشته که هرگونه بدرفتاری نسبت ببهائیان جائز و خوردن اموال آنها حلال است در نتیجه تحریکات آخوند عدهای بخانه بعضی متهاجم و چند نفری را مضروب نمودهاند و اشخاصی که از منازل جهت بردن آب از رودخانه بیرون میرفتهاند مانع شده حتی تفنگ برای آنها خالی نمودهاند و اعلامیه هم بدستور آخوند مزبور از طرف ریش سفیدان قره شیران برای دو قریه نزدیک صادر کرده که بعنوان [پیوند آن] برای اطلاع آنمقام منیع تلواً تقدیم میشود از قرار معلوم حاجی سطوة السلطنه حکومت اردبیل هم [گذشته از] آنکه از اقدامات آخوند و اشرار جلوگیری نمیکند باطنا با آنها همراه است البته تاکنون اخبار [نموده] باستحضار [انور ارب] جلیله رسیده است فقط این مختصر برای تکمیل اطلاعات آنمقام منیع معروض گردید و یقین است اولیای محترم دولت که بهتر [بمضمار] این اقدامات مطلع میباشند و به عملیات مفسدین که بصورت اسلام دوستی جلوه میدهند سابقه کافی دارند در رفع شر آنها بطوریکه مقتضی و صلاح می‌دانند تعلیمات لازمه صادر خواهند فرمود.

 

[مهر محفل روحانی و امضاء]

 

[در حاشیه راست مهر- ثبت کل وزارت داخله]

نمره: ۴۰۸۱۱

تاریخ: ۸ اردیبهشت [۱۳۰۹]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]