[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] محفل روحانی ملّی بهائیان ایران

نمرهٴ: ۱۱۲۹

ضمیمه -----

تاریخ: ۲۴ شهرالاسماء ۱۰۱

مطابق ۱۱ شهریور ماه ۱۳۲۳

 

جناب آقای ساعد، نخست وزیر

اکنون قریب یکماه از وقوع واقعهٴ خونین شاهرود میگذرد و بر اثر حرکت وحشیانه و رفتار جابرانهٴ لجاره و اراذل ناس، جمعی از رعایای صدیق و حمول و آرام این مملکت به کلّی از هستی ساقط شده و با دست تهی و چشم گریان و قلب سوزان بهمراهی زنان و کودکان از محل مألوف متواری گردیده و با دیده انتظار نگران نتیجه دادگستری و عدالت‌پروری اولیای محترم امورند که ظالمین و محرکین و مرتکبین این عمل ننگین را قصاص فرموده، عبرة للناظرین سازند تا در آتیه نفوس شریرهٴ مغرضه جرأت و جسارت ارتکاب باین اعمال وحشیانه ننمایند و دست بخون بیگناهان نیالایند.

هر چند از آن مقام محترم دستورات اکیده و تعلیمات صریحه برای تعقیب مجرمین و احقاق حق مظلومین صادر شده و این محفل و عموم بهائیان ایران را ممنون و سپاس‌گزار گردانیده، ولی ملهوفین و منکوبین که اموالشان بتاراج رفته و خانه و مغازه‌شان طعمهٴ آتش شده، الی حال سرگردان و پریشان و بلاتکلیفمانده و نتیجهٴ محسوسه از اقدامات مقامات مربوطه مأخوذ نداشته‌اند.

بر حسب اطلاعات واصله اخیراً بعض از مأمورین شهربانی شاهرود یک کامیون از اثاثه غارت‌شدگان را ضمن اثاثهٴ شخصی بسمنان ارسال داشته و به کمال حریت در اموال منکوبین تصرف مالکانه نموده‌اند. از آنمقام محترم مجدداً متمنی است بار دگر دستورات مؤکدهٴ شدیده بمقامات مربوطه بمنظور تسریع در جریان رسیدگی بموضوع صادر فرمایند تا هر چه زودتر تکلیف ستمدیدگان و غارت‌زدگان و بازماندگان فداییان غرضرانی و دسیسه‌سازی مفسدان و شریران معین شود.

با تقدیم احترامات فائقه.

منشی محفل روحانی ملی بهائیان ایران، علی‌اکبر فروتن

[امضا]

[مهرمحفل روحانی ملّی بهائیان ایران]

 

[یادداشتهای دستنویسی در حاشیه صفحه]

جناب آقای اشرفی

[ناخوانا] از وزارت دادگستری و وزارت کشور بازخواست نمایید. ۱۴ شهریور

آقای دکتر فاطمی، اقدام شود.

[ناخوانا]

 

[شمارهها و تاریخهای دستنویسی در پائین صفحه]

۱۱۹۳۱

۲۰ شهریور ١٣٢٣

۱۳۰۷

۴ مهر ١٣٢٣

[ناخوانا]

۲۰ شهریور ١٣٢٣

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

آقای دبیران در تعقیب نامه‌های سابق، شرح لازم بوزارتین کشور و دادگستری بنویسید

[امضا]

۱۸ شهریور ١٣٢٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]