[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

محفل روحانی بهائیان خرمشهر

نمره ۴۷۵

تاریخ: ۱۱ شهرالعلاء ۱۲۱ بدیع مطابق ۲۱ اسفند ماه ۱۳۴۳

محفل مقدس روحانی ملی بهائیان ایران شیدالله ارکانه

موضوع. مندرجات روزنامه اخبار خوزستان شماره ۱۷۸ – ۱۰ بهمن ۱۳۴۳

عطف بمرقومه مورخه ۲۴ بهمن ۱۳۴۳ در مورد مندرجات روزنامه اخبار خوزستان تحت عنوان کلاهی که بر سر بهائیان رفت توقیراً معروض میدارد.

شخصی که در خصوص او در روزنامه اخبار خوزستان مطالبی درج شده متصاعد الی الله محمد ساعی یکی از احبای ثابت و راسخ یزد بوده که برای ملاقات فرزندان و اعضاء فامیل خود بخرمشهر آمده و در اثر کسالت در تاریخ هفتم بهمن صعود نموده و چون از طرف فرزندشان آقای عنایت اله ساعی که یکی از احبای خرمشهر و عضو تشکیلات بهائی است بشرکای مسلمان ایشان آقایان ذنوبی مدیران شرکت زندگی اطلاع داده میشود شرکای مسلمان بخیال اینکه بعداً بتوانند اموال مشارالیه را تصاحب نمایند انتشار دادند که نزد آنها اقرار نموده که مسلمان است و با مداخله علمای محل و شهربانی و دادگستری اقدام بکفن و دفن او نموده و طبق راهنمائی این محفل آقای عنایت اله ساعی قبل از دفن شرحی به دادگاه و شهربانی نوشته و تقاضا کرده است دستور دهند جنازه پدرش را در اختیار ایشان بگذارند و لکن دادگاه و شهربانی اقدامی ننموده و محمود ذنوبی و برادرش بکمک علمای محل اقدام به کفن و دفن نموده و آقای عنایت اله ساعی در امر تشیع و مراسم دفن که با تشریفات خاصی انجام گردید و همچنین در مجلس ختمی که بدین مناسبت از طرف آنان برگذار شد مشارکت ننمودند.

خوشبختانه متصاعد الی الله آقای محمد ساعی اموال خود را نیز قبل از صعود به پسر ارشد خود آقای عنایت اله ساعی منتقل نموده و کوشش اغیار از این رهگذر بیفایده بوده است.

با رجای تائید

رئیس محفل - دکتر منوچهر بهی

[امضا]

منشی محفل - بدیع اله نعیمی

[امضا]

 

[شماره‌ها و تاریخ دستنویسی در بالای صفحه]

۲۵ اسفند ۱۳۴۳

۴۱۱۱۵۱۲ -۱۲۰ س - س

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]