[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۵۲ محفل ملی ایران طی فهرست پیوست تظلمی در مورد وقایع و حوادثی که در نقاط مختلف مملکت رخ داده است به مراجع ذیل نموده:

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

اداره بازرسی شاهنشاهی

وزارت کشور

ژاندارمری کل کشور

شهربانی کل کشور

 

[آرم محفل روحانی ملی بهائیان ایران]

فهرست تضییقات و مشکلاتی که برای بهائیان در بعضی از نقاط کشور بوجود آمده است

۱- واقعه نی‌ریز عده‌ای از اهالی بتحریک معدودی از متنفذین محلی و شخص روحانی بنام فالو تحت لوای دین اقدام به تخریب باغات و انهدام اشجار و تخریب گورستان و توهین و امحاء مقابر نموده‌اند و چون از طرف مقامات انتظامی خصوصا شخص رئیس شهربانی جلوگیری بعمل نیامده بر جسارت خود افزوده به حمام شرکت امناء که متعلق به بهائیان نیریز است هجوم آورده خسارات کلی وارد کرده‌اند.

مراتب به سرپرست شهربانی استان فارس – استاندار معظم فارس – فرماندهی ارتش سوم – ریاست ژاندارمری استان فارس و سازمان امنیت استان فارس تظلم شده لیکن اثری نبخشیده روزبروز بر شدت آن افزوده میگردد.

۲- واقعه زنجان و نواحی مربوطه

تقاضای عطف توجه متعدد به مقامات انتظامی و فرمانداری کل همدان شده که با نصب بلندگو در محلهای مختلف سخنرانیهای تحریک آمیز علیه بهائیان ایراد می‌گردد.

آقای افتخاریان دبیر دبیرستان ایراندخت در سر کلاس سخنهای توهین آمیز به دانش‌آموزان بهائی مرتبا ایراد مینماید و این امر باعث ناراحتی آنها گردیده و مورد مسخرۀ سایر دانش آموزان قرار میگیرد.

در قریه شورین خانمهای بهائی را سوار اتوبوس نمیکنند و یک خانم بهائی را راننده از اتوبوس به بیرون پرت کرده و حتی عده‌ای از جوانان شورین هم قسم شده‌اند که یکی از جوانان بهائی ساکن شورین را بکشند.

حاجی ابراهیم درفشی مرتباً از شهر بنقاط اطراف برای تحریک مردم بر علیه بهائیان در رفت و آمد است حاجی نامبرده در قراء دهدلیان و آب باریک مردم را علیه چند خانوار بهائی تحریک نموده.

۳- از حسین‌آباد - افچلو وچپقلو وعاظ بوسیله بلندگو علیه بهائیان تحریکات مینمایند و بطوری که اطلاع میدهند باحتمال قوی در آینده نزدیک ضوضای جبران ناپذیری ببار خواهد آمد.  تحریکات واعظ روز بروز شدیدتر میشود.

۴- از تبریز

در مساجد و اماکن مقدسه با بلند‌گو مردم را بقتل و غارت و تعدی و تجاوز تحریک و تحریص مینمایند جریان

بحضور تیمسار ارتشبد ضرغامی استاندار آذربایجان شرقی - ریاست محترم شهربانی‌های آذربایجان شرقی دفتر امور اجتماعی نخست وزیری – گزارش و تظلم و تقاضای تعیین تکلیف نهائی شده‌ است محرکین:

حاجی جلیل فرش فروش بازار تبریز آقایان پاینده و شمشیری کارمند فرهنگ احتشامی دانشجوی دانشگاه تبریز آقایان پشمینه‌آذر حسینی بهرامی کرباسی دانشجو حاجی حسن خیابان سرلک.

۵- کلاله مازندران

حاج سید بیضائی آخوند مسجد جامع کلاله در براه انداختن اغتشاشات و ناراحتی جهت بهائیان نقش مهمی را عهده‌دار است و کلاس کماندوئی جهت اذیت و آزار بهائیان ترتیب داده است.

حاج علیمحمد جامی عضو انجمن مسجد صاحب‌الزمان کلاله جلوی مراسم عروسی و مهمانیهای بهائیان را گرفته و حتی اطفال را تحریک نموده که خانه‌های بهائیان را سنگ باران کنند درب و شیشه آنها را خرد نمایند.

عیسی راحت نقاش چندین بار با پرتاب سنگ شیشه‌های منازل بهائیان را شکسته است.

حاجی محمد ارباب‌‌زاده دوچرخه ساز نوارهای ضبط شده سخنرانی‌های توهین و ناسزا به بهائیان را با بلند‌‌گو بمغازه‌ها برده و آنها را مجبور به پخش مینماید.

مراتب بجمیع مقامات انتظامی گزارش ولی نتیجه‌ای حاصل نگردیده روز بروز تشدید میگردد.

۶- از سنندج

افراد وابسته بجامعه تبلیغات اسلامی مرتباً بدکاکین و منازل بهائیان ریخته و ایجاد مزاحمت مینمایند از طرف شهربانی سنندج از مزاحمین حمایت و بتمام کلانتریها ابلاغ نموده که بهائیان حق تشکیل جلسات ندارند.

۷- از طهرانسر

اهالی ده سعیدآباد به تحریک آخوند محل از منزل همسایه به پشت بام حظیره‌القدس آمده تمام آجر و مو‌زائیکها و حتی تیر اتصال سیم برق را بداخل حیاط حظیره‌القدس پرتاب و بنای هتاکی و ناسزاگوئی را بخانواده آقا‌ی فنائیان ساکن محل را مینمایند. و تهدید نموده‌اند که تمام ساکنین خانه را خواهند کشت لذا ساکنین منزل تأمین جانی ندارند ژاندارمری از جریان مطلع است فعلا آتش زیر خاکستر است تا کی زبانه بکشد.

۸- از آباده

رئیس شهربانی آباده بدون هیچ دلیلی مستخدم باغ یکی از بهائیان را در آباده احضار و مدت بیست ساعت او را زندانی مینماید و بعد او را آزاد نموده میگوید تو حق راه دادن مالکین را بباغ نداری مراتب به تمام مقامات شکایت شده‌ است نخست وزیری، سازمان امنیت کشور و استان فارس شهربانی فارس بازرسی شاهنشاهی و غیره.

۹- از زابل

از مدتها قبل هیئت‌های اسلامی به نام محصل در کوچه و بازار و درب منازل بهائیان ایجاد ناراحتی برای آنها فراهم مینمایند اخیراً عده‌ای از آنها در باشگاه شاهنشاهی به آقای غلامعباس خیر‌‌مند با چوب حمله نموده او را سخت مضروب مینمایند. پرونده در شهربانی و دادگستری تشکیل ولی با پیشنهاد بازپرس رضایت داده میشود محرکین وقایع کاملاً معلوم و مشخص میباشند.

۱۰- از مشهد بهائیان حصار

مرتبا از تربت حیدریه آخوند و عوامل آشوب‌گر بحصار آمده پشت بلند‌گو شروع ببد حرفی بمقدسات ما مینمایند و قسمی مردم را تحریک بعدم معاشرت با بهائیان و ایراد حرفهای توهین‌آمیز می‌نمایند که بکلی از اینمردم مظلوم صلب آسایش شده‌ است.

۱۱- از دزفول

آقای میثاق‌الله آیتی مورد حمله اهالی قرار گرفته پرونده در ژاندارمری تشکیل گردیده.

۱۲- شهر کرد

طبق گزارش آقای مهجوری ساکن سامان اخیراً دو نفر آخوند بآن قریه آمده و در گوشه و کنار مردم را علیه بهائیان تحریک می‌نمایند و اخیراً از بالای منبر شروع بتحریک مردم نموده‌اند.

۱۳- از آباده

بهائیان ساکن محل مورد ظلم و تعدی قرار گرفته‌اند و آخوندی بالای منبر مردم را تحریک مینماید.

۱۴- از سعید‌آباد مهرآباد جنوبی

تعداد بیست نفر از خانمهای سعیدآباد با داس و چوب بتحریک آخوند محل درب منزل آقای علی‌تبار ریخته اهل خانه را تهدید بمرگ در صورت عدم تخلیه خانه نموده‌اند مسئول ایجاد بلوا آخوند و کدخدای محل‌اند.

۱۵- از میانه

بتحریک دکتر حسینی فریدونی از طهران عده‌ای از مزاحمین میانه بدرب خانه بهائیان قفل زده و گاهی اقدام بسوزاندن درب حیاط آنها مینمایند مالکین املاک را مجبور میکنند که کارمندان بهائی مستأجر خود را از خانه بیرون کنند تابستان بصاحبان حمامها و سلمانیها اخطار نمودند که بهائیان را راه ندهند.

آقای قربان صادقی را که فروشنده پپسی کولا بود مانع از کسبش شدند آقای سعادتی که از شریک مسلمانش بزور جدا نموده بودند مانع از اقدام بکارهای تعمیراتی که مشغول شده بود شده هر بنا و کارگری که میاورد تهدیدشان مینمودند و بکلی ناراحت شده بود درب منزل او را قفل زده کار بشکایت بدادگاه منجر شده دو نفر از مزاحمین بنام حاجی جلیل و میر علی موسوی بهمراهی عده‌ای از مفسده‌جویان از تبریز آمده بدرب منزل قربان صادقی هجوم نموده ایجاد بلوا مینمایند در نتیجه پلیس دخالت نموده عده‌ای از بهائیان را جلب و زندانی نموده و پس از چند روز و پرداخت ۴۰۰۰۰ ریال وجه‌الضمان مرخص میشوند.

از اسفند آباد آباده

از ابتدای محرم شیخی بنام شیخ علی اسلامی از قم با اعتبار کافی جهت ایجاد بلوا باسفندآباد آمده با تهدید مقامات و آماده نمودن چند نفر محرکین محلی بنام حاجی میرزا حسن فرهمند علی‌بابا محمدی ایاز مقیمی و خانباز مقیمی شروع بتحریکات نموده بکلی بهائیان را خانه‌نشین کرده و زراعت و کسب کار انها را از بین برده حتی آنها را از خرید نان و گوشت که لازمۀ زندگی است محروم کرده‌اند.

رئیس پاسگاه ژاندارمری گروهبان غلام‌عباس کاری جهت احضار شیخ اقدام نموده شیخ سیلی محکمی در حضور رئیس خانه انصاف قریه باو میزند که اکنون پرونده در گروهان ژاندارمری آباده در جریان اقدام است. این شیخ بقم مراجعت لیکن ایادیان محلی او نامبردگان بالا و خصوصا هر چند روز یک ‌بار دویست الی سیصد نفر اهالی ابرقو با چند نفر شیخ با سواری و جیپ و وانت بقصد اذیت و آزار و غارت بهائیان باسفندآباد آمده و زندگی را باین مظلومان سیاه نموده‌اند.

شیخ‌های محرک ابر‌قو حاجی آقا نور‌الله مهدوی عظیمی شیخ علی فصیحی از مهرآباد و محرک ثانی از قم حسن زرندی است که در محل باقیمانده نوار ضبط صوت محرکین و شیخ‌های مزبور که مردم را به بلوا و قتل و غارت تشجیع میکند موجود در صورت لزوم از محل خواسته خواهد شد.

در طرشت حوزه کلانتری ۱۸ فامیل حسینمردی و علی رأسهم نجفقلی حسینمردی شبانه بدرب منزل آقایان اسد‌الله رحیمی - سبحانی و رضوانی رفته و با چوب و سنگ ایشان را مضروب ساخته و سر آقای اسد‌الله رحیمی شکسته که زائد بر بیست روز مدت درمان تعیین گردیده و فورا مراتب به کلانتری شکایت و پرونده اکنون در بازپرسی دادسرا ناحیه دو مطرح رسیدگی است.

عباس‌آباد ساوجبلاغ کرج - در اثر تحریکات دو نفر از اهالی بنامهای جلال دهقانی رفیع چند نفر برای دختر آقای عطاءالله بیک‌پور ساکن محل ایجاد مزاحمت نموده و سپس شیشه‌های درب و پنجره منزل ایشان را شکسته و نوه دختری او را مضروب و بشدت مجروح نموده و خانم مشارالیه را در اثر ایجاد واقعه مریض و بستری شده است به ژاندارمری مراجعه شده ولی بشکایت آنان ترتیب اثر داده‌ نشده پرونده در دادگستری کرج راکد مانده و در اثر بی‌اعتنائی مقامات متجاوزین جری شده و اینک آقای بیک‌پور و فرزندانش که کشاورز هستند از محل خود متواری هستند و جرأت مراجعت به خانه خود ندارند.

از حسین‌آباد همدان

آخوندی بنام سلیمانی مدت چهار سال است که به آن ده رفت آمد مینماید و با بلند‌گو بر علیه بهائیان تحریک میکند - در ماه محرم گذشته چون بمقدسات بهائی توهین میکرد به ژاندارمری شکایت شد و از طرف ژاندارمری روزهای تاسوعا و عاشورا مراقبت شدید شد ولی بعد از آن مجدد برای ساختمان مسجد با بلند‌گو مردم را تحریک میکند که افراد بهائی را باید از بین برد و ریشه کن کرد. در اثر این تحریکات بدبینی و سوء ظن اهالی را نسبت به بهائیان برانگیخته بقسمی که بهائیان را بدکاکین و آسیاب و غیره راه نمیدهند و معامله با آنان را تحریم کرده‌اند.

این بود شمه‌ای از وقایع مؤلمه که در ماههای اخیر صورت گرفته است و چنانچه مقرر گردد مشروحاً حوادثی که اتفاق افتاده بعرض برسد نمایندگان جامعه بهائیان حضوراً معروض خواهند داشت.

 

رئیس محفل

[امضا]

منشی محفل

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]