[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] دی ماه ۱۳۲۶

[شماره:] ۹

[صفحه:] ۱۰ - ۹

 

نمرهٴ: ۷۹۸۳

تاریخ: ۱۵ شهرالشّرف ۱۰۴

مطابق با ۲۳ دی ماه ۱۳۲۶

 

تیمسار سرلشکر آق‌اولی، وزیر محترم کشور

به نهایت احترام به عرض می‌رساند:

بعد از ذکر وقایع- اگر این وقایع خونین به حوادث دورود و بروجرد که در نامهٴ جداگانه شرح آن به عرض رسید، منضم گردد و وقایع اردستان، اصفهان، حصار و نامق خراسان، رفسنجان کرمان و غیره و غیره نیز که سابقاً به اطلاع آن مقام محترم رسیده بر آن افزوده شود، واضح و معلوم گردد که اذیت و آزار و قتل و غارت بهائیان مظلوم به دست اشرار تبه‌کار کاملاً از روی نقشهٴ معیّن و پروگرام منظم و مرتب مراکز ضد بهائی است که اخیراً بر قدرت و شدت خود افزوده و قوای انتظامی دولت را تحت‌الشعاع قرار داده و عمّال آن به کمال بی‌پروایی و بی‌باکی به اجرای منظور خود مشغول گردیده‌اند. طرز جریان وقایع که در همهٴ نقاط، متحدالشکل بوده و می‌باشد، صحت این نظریه را به ثبوت می‌رساند:

آخوندی به محلی وارد می‌شود و به عنوان وعظ و خطابه به منبر رفته و گروه انبوهی از متعصبین را گرد خود مجتمع می‌سازد و به شیوه و طرز مخصوصی که از دیر زمانی، معمول به این‌گونه عالم‌ نمایان بوده و هست، احساسات مذهبی و حمیت جاهلیهٴ نفوس را بر ضد بهائیان تحریک می‌کند و آنان را دشمن خدا و مخالف خاتم انبیا و ائمهٴ هدیٰ می‌خواند و عذاب و عقاب آنها را بزرگ‌ترین ثواب می‌شمارد و قتل و غارت ایشان را وسیلهٴ تقرب به حضرت یزدان جلوه می‌دهد و به قدری در این زمینه سخن می‌راند تا احساسات شنوندگان بی‌اطلاع و جاهل را کاملاً تهییج و تحریک می‌کند و به قیادت جمعی از مفسدین که هم‌دست و همکار او می‌باشند، با اطمینان به عدم تعرض و جلوگیری مأمورین دولت، رجاله را به خانه‌ها و منازل بهائیان سوق می‌دهد و موجب بروز حوادث خونین و ظهور وقایع ننگین که ایران و ایرانی را در انظار ملل راقیهٴ دنیا بدنام و شرمگین می‌سازد، می‌شود.

بهائیان از این‌گونه عالم‌نمایان و عوانان آنان گله و شکایتی ندارند، ولی شِکوه و شکایت بهائیان از مأمورین دولت و نمایندگان قانون و حامیان افراد ملت از قبیل استانداران و فرمانداران و امثال آنان است که باید از این‌گونه افکار و اذکار برکنار باشند و از قدرت و اختیار خود برای حفظ جان و مال رعایای این کشور استفاده کنند و منافع شخصی و اغراض خصوصی خویش را فدای مصالح عمومی نمایند و به ندای وجدان که همواره آنان را به انجام وظایف اجتماعی و اداری دعوت و دلالت می‌نماید، گوش فرادارند نه آن که با مغرضین و مفسدین هم‌دست و هم‌عنان گردند و یا راه مساهله و مسامحه و چشم‌پوشی از حرکات آنان در پیش گیرند و گوسفندان را که آنها شبان و پاسبانشان هستند، به کمال بی‌پروایی به گرگان خون‌خوار بسپارند. این محفل از آن مقام محترم که عهده‌دار حفظ و حراست رعایای این کشور مقدس می‌باشند، بار دگر مستدعی است برای جلوگیری از اقدامات خطرناک مراکز ضدبهائی و عمال آن و سد باب خون‌ریزی و برادرکشی و غارت اموال و ضرب و جرح نفوس بی‌گناه، دستورات مؤکده به استانداران و فرمانداران و مأمورین دوایر مربوطه صادر فرمایند و به هر نحو که صلاح و مقتضی بدانند، انظار ایشان را به مسؤولیت شدیدهٴ خویش در قبال دولت کاملاً معطوف و متوجه سازند و برای تنبیه و مجازات مرتکبین این وقایع مؤلمه، علی‌الخصوص واقعهٴ فاجعهٴ سروستان که در رأس مهاجمین خون‌خوار، برادران شفیعی سروستانی و شیخ عبدالرحیم واعظ قرار داشته‌اند و به طوری که از قرائن معلوم می‌شود، به تأکیدات مؤکده وزارت کشور عطف توجه کامل مبذول نداشته‌اند، تعلیمات صریحه ابلاغ نمایند تا اشرار به جزای اعمال سیئهٴ خود برسند و در آینده، قدرت مبادرت به قتل و غارت نداشته باشند، زیرا اگر در تنبیه و مجازات قاتلین و غارت‌کنندگان، مسامحه و مساهله گردد، یقیناً بر جرأت و جسارت آنان افزوده شود و به ادامهٴ این اعمال وحشیانه و ظالمانه در آن نقطه و سایر نقاط تشویق و ترغیب گردند.

با تقدیم احترامات فائقه

رییس محفل

منشی محفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]