[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم محفل روحانی ملی بهائیان ایران]

تاریخ ----- شهر ----- ۱۲

مطابق ۱۲ شهریورماه ۱۳۴۵

نمره ۸۶۷

ضمیمه -----

جناب آقای امیر هوشنگ انصاری وزیر کشور

محترماً باستحضار عالی میرساند. بطوریکه استحضار دارند بهائیان ایران که تعداد آنها از مجموع سایر اقلیت‌های مذهبی کشور بیشتر است ظرف مدت ١٢٣ سال امتحان صداقت و وفاداری و اطاعت و فرمانبرداری خود را نسبت بمقام شامخ سلطنت و حکومت داده‌اند و بر حسب عقیده باطنی و مرام وجدانی خویش از دخالت در هرگونه امور سیاسی ممنوع و برکنارند بنابر این واضح است که چنین جامعه‌ای جز خیرخواهی و خدمتگذاری نظری نداشته و نهایت آرزو و آمالش ترقی و تعالی این مملکت در کلیه شئون است با اینوصف ملاحظه میشود که اخیراً در بسیاری از شهرها مانند مشهد – مراغه - یزد و آبادان تضییقات نسبت به افراد بهائی شدت یافته مرتباً مقامات شهربانی ایشانرا احضار نموده تحت بازجوئی قرار داده تعهد و تضمین میخواهد که هیچگونه اجتماعی تشکیل ندهند. لازم است در این باره باطلاع آنمقام برساند که این اجتماعات یا برای دعا و مناجات و انجام فرائض دیانتی است و یا بجهت رسیدگی بوضع مستمندان و تربیت و تعلیم نونهالان و تهیه وسائل تحصیل ایشان و امثال ذلک در این سالیان دراز محققاً این حقایق را آن مقامات عالیه بخوبی واقف بوده و مطلع میباشند.

بنا بر این از آنمقام رفیع مستدعی است امر و مقرر فرمایند بکلیه شهربانی‌های کشور اکیداً دستور صادر شود از اخذ تعهد برای عدم تشکیل جلسات دعا و مناجات صرفنظر فرموده بهانه بدست بدخواهان ندهند و بهائیان را در تشکیل اینگونه جلسات آزاد بگذارند که وظائف روحانی و اجتماعی خویش را انجام دهند. با تقدیم احترام

منشی محفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]