[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] بهمن ماه ۱۳۲۶

[شماره:] ۱۰

[صفحه:] ۱۰ - ۸

 

صورت نامه‌ای که راجع به کتب و رسایل ردیه و عدم آزادی مطبوعات بهائی به مقام وزارت فرهنگ تسلیم شده است.

نمرهٴ: ۸۶۰۰

تاریخ: ۱۷ شهرالسلطان ۱۰۴

مطابق ۱۴ بهمن ماه ۱۳۲۶

جناب آقای دکتر علی‌اکبر سیاسی، وزیر محترم فرهنگ

به کمال احترام به عرض می‌رساند:

چنان که خاطر محترم مستحضر است، حق آزادی مطبوعات در جمیع ممالک متمدنهٴ عالم به اقلیت‌ها اعطا شده و بهائیان نیز در اقالیم راقیهٴ جهان حتیٰ در کشورهای اسلامی نظیر مصر از حریت مطبوعات بهره‌مند بوده و می‌باشند، ولٰکن مع‌الأسف در ایران محبوب و عزیز، بهائیان با آن‌که عده‌شان از سایر اقلیت‌های دینی بیشتر است، از این حق مسلم محرومند و کتب و رسایل بهائی که در خارج ایران به طبع می‌رسد و به نام اشخاص و افراد مطابق مقررات پستی به ایران ارسال می‌گردد، غالباً در سرحدات توقیف و گاهی نیز با تشریفات مخصوص طعمهٴ آتش می‌شود، ولکن مخالفین دیانت بهائی به کمال آزادی در صفحات جراید و مجلات و متون کتب و صحائف نسبت به مقدسات بهائی هتاکی و فحاشی می‌نمایند و آنچه بخواهند از تهمت و افترا به آنان نسبت می‌دهند و برخی از نویسندگان بدون کوچک‌ترین مانعی بهائیان را مهدورالدم خوانده، جان و مال آنان را بر مسلمانان حلال می‌شمارند و بر اثر این تلقینات، عرق عصبیت نفوس متعصب را تحریک می‌نمایند و بدون شبهه وقایع مؤلمهٴ اخیره که جان و مال عده‌ای از بهائیان در معرض مخاطره شدید واقع شده و حتیٰ در سروستان یک نفر به شهادت رسیده، ارتباط کامل با این القائات و تفتینات داشته است. این محفل به نمایندگی از عموم بهائیان ایران از جناب عالی که یکی از رجال روشن‌فکر و وسیع‌النظر و دانشمند این کشور مقدس می‌باشند، مستدعی است که:

اولاً: برای جلوگیری از نشر کتب و رسایل و مقالات و لوایحی که سراپا مملو از فحش و ناسزا و مبنی بر تعرض و تجاوز به مقام افراد و هیأت‌ها و حتیٰ عرض و ناموس و مقدسات بهائیان است، به موجب نص صریح مواد ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون مطبوعات و بند (د) از فصل (وظایف) ادارهٴ انطباعات، جداً امر به جلوگیری فرمایند، زیرا به موجب مواد قانون مزبور چنان که آن وجود محترم کاملاً مسبوق‌اند، دایرهٴ مطبوعات ادارهٴ انطباعات وزارت فرهنگ باید در اجرای قانون مزبور نظارت نماید و طابع و ناشر هر کتاب و رساله و مجله و روزنامه را که به هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات افراد یا هیأت‌ها اقدام کند و مقام آنها را تخفیف و تحقیر نماید و فحش و الفاظ قبیحه نشر دهد، در معرض بازخواست قرار داده و آنان را در محاکم صالحه به محاکمه دعوت نماید. مقام عدالت‌پروری و دادگستری دولت شاهنشاهی و اصول دموکراسی که تا این حد مورد توجه قرار گرفته و مدلول منشور آتلانتیک که به امضاء و تصویب دولت و مجلس شورای ملی ایران رسیده، مستلزم اجرای قانون و جلوگیری از تجاوزات قلمی و هتاکی و فحاشی جمعی نسبت به جمع دیگر است.

ثانیاً: دستور صریح صادر فرمایند که مانع از ورود کتب و رسایل بهائی که مندرجات آن فی‌الحقیقه ترویج اخلاق و فضایل عالم انسانی و مصدق جمیع رسل و انبیای الهی است، از خارج به داخل ایران نشوند و قانون مطبوعات را مخالف واقع تفسیر ننمایند. زیرا چنان که آن وجود محترم کاملاً واقف و مستحضرند، در قانون اساسی و قانون مطبوعات به هیچ وجه من الوجوه تلویحاً یا تصریحاً اشاره نشده که کتب و رسایلی که دارای مطالب اخلاقی و دینی و مثبِت وحدانیت خدا و حقانیت انبیا است، در سرحدات توقیف و یا طعمهٴ آتش گردد.

ثالثاً: اجازه فرمایند که کتب و رسایل بهائی مانند مطبوعات سایره کشور، آزادانه به طبع برسد زیرا در قانون مطبوعات به صریح بیان مذکور است که «موافق اصل بیستم از قانون اساسی عامهٴ مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ...».

البته بر آن شخص دانشمند واضح و معلوم است که استثناء مزبور شامل مطبوعات بهائی نخواهد بود، زیرا کتب و رسایل بهائی نه گمراه کنندهٴ مردم و نه مضر به دین مبین اسلام می‌باشد، زیرا در تمام آثار بهائی کلمه و یا حرفی که مخالف اسلام و یا سبب انحراف نفوس از جادهٴ اخلاق و دیانت باشد، یافت نمی‌شود، بلکه بالعکس آثار بهائی مثبِت وحدانیت خدا و حقانیت انبیای الهی و ناشر اخلاق پسندیده و صفات مرضیه و کمالات و فضایل عالم انسانی است و اگر آن وزیر روشن‌ضمیر نظری به کتب بهائی ولو به نحو اجمال بیفکنند، بالبداهه این مطلب را تصدیق خواهند فرمود. لهذا از آن مقام محترم مستدعی است به خواهش‌های سه گانهٴ فوق یعنی جلوگیری از نشریات سخیفه و عدم ممانعت از ورود کتب بهائی به ایران و اعطای حریت مطبوعات بهائی که هر سه مطابق قانون اساسی و قانون مطبوعات است، ترتیب اثر داده، این محفل و عموم بهائیان ایران را ممنون و سپاس‌گزار فرمایند تا إن‌شاءالله در دورهٴ وزارت آن شخص محترم این بی‌عدالتی نسبت به جمع کثیری از رعایای صدیق کشور شاهنشاهی از میان برخیزد و تساوی حقوق ایرانیان در پیشگاه قانون که منصوص قانون اساسی ایران عزیز است، فی الحقیقه جامه عمل پوشد.

با تقدیم احترامات فائقه

رییس محفل

منشی محفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]