[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم رسمی محفل روحانی ملی بهائیان ایران]

نمره: ۲۸۷۸

ضمیمه: -----

تاریخ: ۷ شهر السطان ۱۰۱

مطابق: ۵ بهمن ماه ۱۳۲۳

 

ساحت محترم مجلس شورای ملی ایران

چنانکه خاطر محترم آن وکلاء معظم مسبوق و مستحضر است جناب آقای لنکرانی نماینده مجلس شورای ملی یوم شنبه ۱۶ دیماه سال جاری در ضمن بیاناتشان ذکری از بهائیان بمیان آورده و آنان را متأسفانه هدف سهام تهمت و افتراء قرار داده‌اند.

هر چند بنظر اینمحفل سامع و قائل بخوبی میدانسته اند که این عناوین بی اصل و اساس فقط و فقط بمنظور اجرای مقاصد سیاسی و متنفر ساختن مردم از طرف مخالف بوده و شاید ناطق محترم خود نیز به گفته‌های خویش باطناً و وجداناً معتقد نبوده و مصداق کریمه (یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم) واقع گردیده‌اند معذلک این محفل برای کشف حجاب از وجه حقائق واضحه مسلمه بنگارش این نامه و تقدیم آن بساحت محترم مجلس شورای ملی مبادرت مینماید.

از بدو ظهور امر بهائی آنانکه پیشرفت این دیانت را مانع اجرای اغراض شخصیه و امیال دنیویه خویش میانگاشتند بجمیع قوی بر محو و اضمحلال پیروان امر حضرت بهاءالله قیام و باهتمام تام عامه ناس و زمامداران امور را بر علیه آنان تحریک و بقتل و غارت تشویق و ترغیب نمودند بقسمیکه خون متجاوز از بیست هزار نفر از پیروان این امر صغیراً و کبیراً رجالاً و نساءً بخاک ریخته و رشته حیات جمع کثیری از رعایای صدیق این کشور گسیخته شد و چنان نائره خشم و غضب زبانه کشید که بکودکان شیرخوار نیز رحم و شفقت ابراز نگردید و قول شاعر که (نوک خاری نیست کز خون شهیدان سرخ نیست) کاملاً تحقق یافت.

علاوه بر قتل و غارت مخالفین این دیانت، دست بسلاح افتراء و تهمت برده و بر رؤس منابر و در متون کتب و صحائف بهائیان مظلوم را گاهی ناشر و مروج الحاد و بی دینی خواندند و دمی طرفدار استبداد و سلطنت مطلقه شمردند و اوقاتی حامی مشروطه و حریت مفرطه دانستند و هنگامی آلت اجرای سیاست خارجیان انگاشتند و زمانی وجود آن بندگان صالح الهی را مخالف مصالح وطن و کشور باستانی بیان نمودند و وقتی آن نفوس خدمتگذار را لا وطن قلمداد کردند و چندی رسالات مجعوله از قبیل اعترافات سیاسی (کیناز دالگوروکی) ساخته و پرداخته آنان را مخلوق همسایگان شمالی ایران اعلان نمودند و موقعی سیاست دولت جنوبی را سبب پیدایش ایشان مذکور داشتند خلاصه هر لحظه بشکلی این طائفه را در انظار ناس جلوه داده و هر آن بنوعی و طوری این فئه مظلومه را دشمن عالم انسان معرفی کردند بقسمیکه عامه مردم بر اثر این القاآت اجتناب از بهائیان را مرضی ساحت مقدس حضرت رب الارباب شمرده و اذیت و آزار آنان را وسیله تقرب بخداوند مهربان میدانستند.

ولی بهائیان که حضرت بهاءالله را بموجب نصوص قاطعه کتب مقدسه الهیه موعود کل ملل و ادیان و مؤسس وحدت عالم انسان و تعالیم آنحضرت را مروّج صلح و سلام و اخوت و وحدت کلیه ملل و اقوام و یگانه درمان دردهای مزمن جهانیان میشمارند و شجره الهیه را لا شرقیه و لا غربیه دانسته قوه قدسیه ملکوتیه را مقدس از انتسابات عالم امکان و تحدیدات و شئونات این جهان میپندارند بکمال صبر و تحمل متوکلاً علی الله و متوسلاً بذیل عنایته بارگران آنهمه تهمت و افتراء اهل خصومت و عدوان را تحمل نموده و از زجر و قهر و قتل وغارت و تیغ و سنان و شمشیر برّان دشمنان نهراسیده دست از هدایت جهانیان بر نداشته بمظلومیت کبری شریعت حضرت کبریا را بعالمیان ابلاغ نمودند تا آنکه صیت این امر جهانگیر شد و در هفتاد و هشت مملکت از ممالک عالم جامعه بهائی تشکیل گشت و کتب و معارف این دیانت به چهل و پنج (۴۵) لغت از لغات مختلفه عالم بلکه بیشتر حتی برای کوران و نابینایان طبع و منتشر شد و دو معبد عظیم به اسم خداوند علیم در ترکستان و آمریکا سر بآسمان کشید و بر اهل بصیرت و انصاف معلوم و واضح گردید که دیانت بهائی مقدس و منزه از هر گونه تهمت و افترای مخالفان است و عاری و بری از کلیه افکار نالائقه آنان دینی است الهی و شریعتی است آسمانی که جمیع کتب مقدسه بطلوع و ظهور آن بشارت داده و عاقبت اهل عالم در ظل تعالیم مقدسه آن محیی امم باید دست از ظلم و ستم بردارند و بظل شجره وحدت کلیه در آیند و خصومت دیرینه را فراموش و آتش تعصب و عداوت قدیمه را در قلوب خاموش کنند اهل بصیرت میدانند که با وجود تتابع رزایا و بلایا و توالی محن و ابتلاء و قتل و غارت و موانع و مشاکل بیشمار الحال پیروان ادیان و مذاهب مختلفه عدیده از بودائی و برهمائی و زردشتی و موسوی و عیسوی و اسلام و مذاهب متفرعه بر آن در ظل این دیانت مجتمع و دست برادری و برابری بیکدیگر داده و از عداوت سابقه دل برداشته اند این است سرّ بیان مقدس الهی که در قرآن کریم میفرماید (لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم و لکن الله الف بینهم).

جای بسی تأثر و تأسف است که در زمانی که جمعی از ملل و اقوام راقیه و امم و طوائف متمدنه بظل دیانت بهائی که شارع و واضع آن ایرانی است درآمده و به حقانیت کلیه انبیای سلف و خلف بتصدیق حضرت بهاء الله معتقد شده و ایران را قبلۀ آمال روحانیه خویش میدانند و این اقلیم جلیل را پرستش مینمایند و آرزوشان چنان است که روزی بزیارت موطن شارع مقدسشان نائل گردند و جسدشان زیر خاک پاک این کشور مقدس قرار گیرد ایرانیان و هموطنان شارع مقدس آئین یزدان پس از سالیان دراز هنوز هم دست از مخالفت و مخاصمت بر نداشته و این دین مبین را تنزل بمراتب بشری و دنیوی داده و در بارۀ بهائیان که مال و جان خود را برای هدایت جهانیان و سرافرازی ایرانیان و وضع اساس سعادت من فی الامکان برایگان ایثار نموده اند اینگونه قضاوت مینمایند. الحال قریب به یک قرن است که تیر همه گونه تهمت و افتراء از هر سو بجانب بهائیان پرتاب میشود و هر کس به نحوی بر این حزب مظلوم تاخته و آنان را بزعم خود در انظار عامه رسوا ساخته و هر نفسی بنوعی کتب و رسائل ردیه ذمیه در قدح این طائفه پرداخته ولی بهائیان خود را تنزل بمقام دفاع از این ترهات نداده و آنان را بخدا و قضاوت اولی النهی وا گذاشته اند لکن چون در مرجع رسمی یعنی مجلس شورای ملی این گفتگو بمیان آمده ناچار سکوت را شکسته و بتقدیم این نامه بآنساحت محترم مبادرت ورزیده اند چون منظور جناب آقای لنکرانی تلویحاَ و تصریحاَ این بوده که بهائیان در امور سیاسیه مداخله و بر علیه مصالح کشور رفتار مینمایند این محفل با رعایت جانب اختصار عقائد بهائیان را راجع بلزوم قطعی عدم مداخله در امور سیاسیه و تجلیل و تکریم و تعزیز و توقیر کشور ایران که موطن مقدس شارع آئینشان میباشد و خاک آن بخون هزاران شهید رنگین گشته در این نامه مذکور میدارد تا معلوم و واضح شود که آنان از این اتهامات دور و بر کنارند و از این امور بری و بیزار – با هیچ دولت و ملتی سر مخالفت ندارند و در امور مربوطه بسیاسات هیچ کشوری ادنی مداخلتی ننمایند، جمیع را پرورده ید عنایت جلیل اکبر دانند و کل نفوس را بندگان خداوند احدیت شمارند. خدمت باین آب و خاک را منتهی آرزوی خود دانند و سعی در ترویج علم و معارف و اناره افکار و هدایت و دلالت هموطنان عزیز را بشاهراه شریعه مقدسه حضرت پروردگار اعظم منقبت و سعادت خویش شمارند.

حضرت عبدالبها راجع بعدم مداخله در امور سیاسیه میفرمایند:

(حزب الله را در امور سیاسی مدخلی نه و از حکومات عالم شکر و شکوه ئی نیست از جمیع احزاب در کناریم و با چشم اشکبار از برای کل امم و ملل فضل و موهبت پروردگار طلبیم. مأمور باطاعت حکومتیم و بیزار از هر نزاع و خصومت باید یاران سبب الفت عالم انسانی گردند و مروج اتحاد و یگانگی اقوام و ملل بنفس رحمانی شوند. ما را با احزاب نه الفتی و نه کلفتی زیرا در نظر یاران الهی منازعات کشوری از سیاسی و مذهبی از اهمیت بکلی عاری. ما خیرخواه عمومیم و بیخبر از افکار موهوم تا توانیم اساس الفت بنهیم و بین الادیان و الامم دفع کلفت کنیم صلح عمومی طلبیم و راستی و دوستی و آشتی بین شعوب و قبائل خواهیم اینست مسلک بهائیان اینست طریق روحانیان. شما بیطرفی خویش را بیان کنید و خیر خواهی عمومی را واضح و عیان نمائید و بنشر نفحات الله پردازید.)

حضرت شوقی ربانی ولیّ امر بهائی میفرماید:

از امور سیاسیه و مخاصمات احزاب و دول باید کل قلباً و ظاهراً لساناً و باطناً بکلی در کنار و از این گونه افکار فارغ و آزاد باشیم با هیچ حزبی رابطه سیاسی نجوئیم و در جمع هیج فرقه ئی از این فرق مختلفه متنازعه داخل نگردیم. امرالله را چه تعلقی بامور سیاسیه و چه مداخله ئی در مخاصمات و منازعات داخله و خارجه دول و ملل باید در نهایت سکون و حکمت و اشتعال و همت و ثبات و استقامت نصایح مشفقانه رب عزیز را بکرات و مرات تلاوت نمائیم و عامل گردیم. باسبابی معنوی بتعدیل عالم اخلاق پردازیم نه آنکه تمسک بوسائل مادیه سیاسیه جوئیم

بقوائی ملکوتی تدریجاً قلوب را تقلیب و مسخر نمائیم و تزکیه نفوس و ارواح را منظور نظر داریم نه آنکه در ترویج اسم و شهرت کوشیم و در فکر کسب مقام و منزلتی در این عالم فانی باشیم. بیطرفی کامل را نسبت باحزاب سیاسیه باید قلباً و لساناً اظهار داشت و خیرخواهی تمام نوع بشر چه دولت و چه ملت که از اساس مبادی بهائیانست باقوال و اعمال اثبات نمود. آنچه از الزم امور در این ایام است و کافل حفظ و سعادت یاران همانا احتراز از مداخله در امور سیاسیه و احزاب داخله و خارجه است در این مقام بکرات و مرات از فم مطهر و کلک میثاق بیانات صریحه شدیده ئی نازل گشته و نصوص قاطعه در کتب و صحف امریه مسطور و مثبوت تأویل و تفسیر در این مقام چون سم مهلک هیکل امرالله را لطمه‌ای شدید رساند و در ورطه های گوناگون اندازد و ذیل پاک امر نازنین را ملوث سازد و روح تأیید را بکلی سلب نماید و یاران را مبتلا و گرفتار و محروم از کل مواهب الهیه گرداند.

حضرت عبدالبهاء راجع بعظمت و جلال آینده کشور مقدس ایران میفرمانید:

(آن اقلیم قدیم مرکز فیض جلیل شود و آوازه بزرگواریش گوشزد خاور و باختر گرددو مرکز سنوحات رحمانیه شود و مصدر فیوضات ربانیه گردد عزت قدیمه بازگردد و درهای بسته باز شود زیرا نیّر یزدانی در اوجش بتافت و نور حقیقت در قطبش علم بر افراخت آهنگ جهان بالا بلند شد و پرتو ملاء اعلی بدرخشید ملکوت الهی خیمه زد و آئین یزدانی منتشر شد عنقریب خواهی دید که آن کشور بنفحات قدس معطر است و آن اقلیم بنور قدیم منوز لهذا باید فارسیان قدر این بخشش بدانند و آفرین بر خداوند آفرینش نمایند که چنین بخشایشی نمود و آسایشی بخشید و آرایشی داد موطن قدیم را اشرف اقلیم نمود و مسکن دیرین را مطلع نور مبین فرمود این موهبت سزاوار ستایش است و جهان آفرین را سزاوار نیایش. پاک یزدانا خاک ایران را از آغاز مشکبیز فرمودی و شورانگیز و دانش خیز و گوهر ریز ازخاورش همواره خورشیدت نور افشان و در باخترش ماه تابان نمایان کشورش مهرپرور و دشت بهشت آسایش پر گل و گیاه جان پرور و کهسارش پر از میوه تازه و تر و چمن زارش رشگ باغ بهشت هوشش پیغام سروش و جوشش چون دریای ژرف پر خروش. ملاحظه خواهید کرد که بتائید الهی ایران چنان فوران نماید که سیل جان بخشش اقالیم عالم را سبز و خرم نماید. آن حدود و ثغور منبت شجره مبارکه است و موطن حضرت مقصود و عاقبت چنان آباد گردد که جمیع ممالک عالم غبطه خورند. حال نیز هر چند حدود و ثغور نور بلد مطمور است لکن عنقریب بیت معمور گردد و عزت ابدیه جلوه نماید مطاف عالمیان گردد و اول اقلیم جهان شود و اهل نور افتخار و مباهات بر جمهور نمایند. مستقبل ایران در نهایت شکوه و عظمت و بزرگورای است. جمیع اقالیم عالم توجه و نظر احترام بایران خواهند نمود و یقین بدانید که چنان ترقی نماید که انظار جمیع اعاظم و دانایان عالم حیران ماند هذه بشارة کبری بلّغها لمن تشاء و هذا وعد غیر مکذوب. شماها که خیر خواه دولتید و صادق و مطیع حکومتید و موافق همواره بخدمت پردازید و هر یک که در دربار دولت مستخدم گردید باید بنهایت راستی و حقیقت پرستی و عفت و پاکدامنی و تنزیه و تقدیس و عدالت و انصاف سلوک و حرکت نمائید) انتهی

از این قبیل بیانات صریحه راجع بعدم مداخله در امور سیاسیه و عزت و عظمت آتیه کشور مقدس ایران بسیار و برای رعایت جانب اختصار بهمین مقدار اقتصار میشود.

با احترامات فائقه

منشی محفل روحانی ملی بهائیان ایران

علی اکبر فروتن [امضا]

[مهر رسمی محفل روحانی ملی بهائیان ایران]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]