[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] مرداد ماه ۱۳۲۸

[شماره:] ۴

[صفحه] ۱۸ - ۱۶

 

سواد مرقومهٴ نمرهٴ ۳۴۱۵ این محفل که در تاریخ چهارم شهرالکمال سنهٴ ۱۰۶، موافق با ۱۳ مرداد ماه سنهٴ ۱۳۲۸ به نخست وزیری مرقوم و سواد به تمام وزرا تسلیم گردیده است.

مقام محترم نخست وزیری

محفل روحانی ملّی بهائیان ایران به کمال احترام به عرض می‌رساند:

به موجب اصل هشتم از متمّم قانون اساسی «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود» و بر حسب نصّ صریح اصل نهم از قانون مزبور «... متعرّض احدی نمی‌توان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معیّن می‌نماید». با وصف این حال، بعضی از مأمورین دوایر دولتی نظیر متصدّیان ادارهٴ کلّ تقاعد کشوری که حقّاً بایستی مجری قانون اساسی باشند و در رعایت مقرّرات مملکت سرمشق دیگران واقع شوند، نسبت به جمعی از مستخدمین بهائی که از اهالی این کشورند و کمال علاقه و دلبستگی به خاک پاک ایران که هم موطن مألوف خودشان است و هم از لحاظ دینی به نظر احترام و تقدیس به آن ناظرند، دارند و به نهایت صداقت و حسن‌نیّت به تصدیق اولیای محترم امور به میهن عزیزشان خدمت می‌نمایند، تبعیضات ناروا قائل شده و به حقوق مسلّمهٴ حقّهٴ آنان بدون هیچ‌گونه مجوّز قانونی، تجاوز می‌نمایند.

چنان‌که فی‌المثل در این دو سال اخیر چندین نفر از مستخدمین بهائی مِن جمله بعضی از اطبّا را که در ولایات به خدمت‌گزاری ابنا نوع مشغول بوده و وزارت متبوعه و رؤسای اداری و اهالی از طرز کار و جدّیّت و اخلاق ایشان کمال رضایت را داشته‌اند، فقط به عنوان بهائی بودن بر حسب اشارهٴ ادارهٴ کلّ تقاعد از خدمت دولت معاف نموده و جمعی از آموزگاران بهائی را پس از اتمام دورهٴ دانش‌سراهای مقدّماتی در وسط سال تحصیلی اخراج کرده‌اند که برای رعایت جانب اختصار از ذکر اسامی آنان خودداری می‌شود و حال آن‌که نه در قانون استخدام کشوری و نه در سایر قوانین موضوعه راجع به منع ورود بهائیان به خدمات دولتی کوچک‌ترین اشاره‌ای نشده و حتّی داشتن مذهب اسلام و یا طریقهٴ جعفریّه نیز شرط استخدام افراد قرار نگرفته و عملاً نفوس کثیره از مسیحی و زردشتی و کلیمی و غیرهم حتّیٰ از اتباع دول خارجه در خدمات دولتی به کار گمارده شده و می‌شوند.

ادارهٴ کلّ تقاعد در مورد مستخدمین بهائی به قسمت چهارم از مادّه دوّم قانون استخدام کشوری استناد جسته و متصدّیان مربوطه قانون مزبور را تفسیر و عبارت «فساد عقیده» را در حقّ بهائیان توجیه کرده‌اند و حال آن‌که به نصّ صریح اصل بیست و هفتم از قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصّهٴ مجلس شورای ملّی است و اگر غیر از این باشد، هر مأموری اغراض شخصی خود را راجع به هر کس که بخواهد اعمال و او را فاسد‌العقیده قلمداد خواهد نمود. رؤسای کارگزینی بعضی از ادارات کاملاً متوجّه این موضوع بوده و در جواب مستخدمین بهائی آن ادارات اظهار نموده‌اند که داشتن دین بهائی منافی با قانون استخدام کشوری نبوده و نیست و این مطلب را به ادارهٴ کلّ تقاعد نیز مرقوم داشته‌اند. گذشته از این، فساد عقیدهٴ مستخدمین دولت باید در محکمهٴ صالحه ثابت و محرز و حکم صریح راجع به آنان صادر گردد .و این موضوع هم در قانون اساسی و هم در قانون استخدام کشوری مصرّح است؛ چنان‌که اصل دوازدهم از متمّم قانون اساسی صریحاً حاکی است که «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون». در این صورت اقدام ادارهٴ کلّ تقاعد کشور و مقامات دیگر که نسبت به مستخدمین بهائی تعدّی و تجاوز روا می‌دارند، مخالف با نصّ صریح مواد قانون اساسی است و نفوسی که خودسرانه به حقوق مختصّهٴ هیأت مقنّنه تجاوز می‌نمایند، حقّاً باید به مجازات قانونی خود برسند. عجب‌تر از همه آن‌که بهائیان ایران از دیر زمانی در خدمات مختلفه دولتی وارد بوده و در ادوار گذشته که هنوز مردم با اصول دموکراسی خو نگرفته و آشنا نبوده‌اند و تعصّبات مذهبی به شدّت بر آنان حکمران بوده، بهائیان را به این عناوین از خدمت دولت برکنار نمی‌کرده‌اند و اکنون که دولت و ملّت ایران در ردیف ملل آزادی‌خواه قرار گرفته و منشور آتلانتیک و لایحهٴ حقوق بشری را امضاء و تصویب نموده، متصدّی ادارهٴ کلّ تقاعد این نغمه را ساز و این خصومت را با بهائیان آغاز نموده است.

لهذا به کمال احترام از آن هیأت محترمه مستدعی است اوامر صریحه به مقامات مربوطه صادر فرمایند که: اوّلاً از تفسیر قانون که از وظایف مخصوصهٴ مجلس شورای ملّی است، جدّاً احتراز نمایند. ثانیاً نسبت به بهائیان که در مقابل قانون با دیگران متساوی الحقوق‌اند و عدّه‌شان از تمام اقلّیّت‌های دینی ایران بیشتر است، تبعیض قائل نشوند و مأمورین دولت احساسات شخصی و تعصّبات مذهبی را بر قوانین مسلّمهٴ کشوری ترجیح ندهند و عملاً اصول و موادّ قانون اساسی را که بر همه کس احترام و رعایت آن لازم است، نقض ننمایند تا بالنّتیجه از تعداد مستخدمین پاک‌دامن و صدیق دولت کاسته نشود.

 

با تقدیم احترامات فائقه

رییس محفل روحانی ملّی بهائیان ایران

نورالدّین فتح‌اعظم

 

منشی محفل روحانی ملّی بهائیان ایران

علی‌اکبر فروتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]