[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] شهریور – مهر ۱۳۲۴

[شماره:] ۵ و ۶

[صفحه:] ۱۰ - ۹

 

صورت مکتوبی که به مقام منیع هیأت وزیران مرقوم و سواد به وزارت جلیلهٴ فرهنگ مرسول گردیده است:

مقام محترم هیأت وزیران

به کمال احترام معروض می‌گردد:

چندی قبل شرحی از طرف این محفل به وزارت جلیلهٴ فرهنگ مرقوم و استدعا شد که از تعلّم و تحصیل جوانان بهائی در دانش‌سراها جلوگیری نشود و محصّلین بهائی فقط به عنوان بهائی بودن از ادامهٴ تحصیل در معاهد علمیّهٴ مزبوره ممنوع نگردند. جناب آقای وزیر معارف در جواب اظهار فرمودند که چون دیانت بهائی در کشور ایران به رسمیّت شناخته نشده، نمی‌توان به تقاضای بهائیان در این مورد اقدام و رفع محظور مزبور را نمود. چون حلّ این مسأله از لحاظ اهمّیّت موضوع فی‌الحقیقه با هیأت محترمهٴ وزرا است، لهذا به آن مقام منیع مراجعه و به نهایت احترام انظار صائبهٴ آن وزیران محترم بدین نکتهٴ دقیقه معطوف و متوجّه می‌گردد که رسمی نبودن دیانت بهائی در نظر دولت، مانع و رادع جلوگیری از تجاوز و تعدّی به حقوق مسلّمهٴ بهائیان که اتباع دولت ایرانند، نبوده و نخواهد بود؛ زیرا اصل هشتم از قانون متمّم قانون اساسی ایران به نهایت صراحت و بدون ابهام حاکی از آن است که (اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود) و این اصل به نحوی عامّ و شامل کلیّهٴ افراد اهالی مملکت، صرف نظر از عقاید دینیّهٴ آنان وضع شده که هیچ فردی را مستثنیٰ ننموده است.

بر وفق این اصل بهائیان ایران در مقابل قانون دولت با افراد سائره متساوی‌الحقوقند و به هیچ عنوان نمی‌توان آنان را از حقوق مسلّمهٴ خویش مِن‌جمله تحصیل در مدارس و معاهد علمی ممنوع داشت. اصل دوازدهم از قانون مزبور حاکی است که (حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون) در این صورت چگونه محصّلین بهائی که سنین متمادیّه زحمت کشیده و در دانش‌سراها به تحصیل پرداخته و در موقع چیدن ثمر از زحمات خویش، بدون مجوّز قانونی، مجازات و اجرای حکم بر آنان شده و از حقّ تحصیل علم و دانش ممنوع گردیده‌اند؟ از هیأت محترمهٴ وزیران که حامی قانون و حافظ و حارس حقوق عموم افراد اهالی کشور مقدّس ایرانند، در این موقع که منشور ملل متّفق نیز از تصویب مجلس شورای ملّی گذشته، تمنّا و استدعا می‌شود بدون مجوّز قانونی و بر خلاف نصّ صریح قانون اساسی جمعی از جوانان بهائی را فقط به عناوین مذهبی از حقوق حقّهٴ خود محروم و از اندوختن دانش و تحصیل کمال که بالمآل به نفع کشور تمام خواهد شد، ممنوع نفرمایند و در این باب، دستورات صریحه و تعلیمات اکیده به دوائر مربوطه صادر نمایند.

با تقدیم احترامات فائقه

منشی محفل روحانی ملّی بهائیان ایران

علی‌اکبر فروتن

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]