[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت داخله

اداره: ----- دائره: -----

نمره: -----

مورخه: ----- برج: -----

ضمیمه: -----

 

از: شیراز بطهران

مقام ریاست مجلس شورای- کپیه، وزارت جنگ – کپیه، وزارت داخله – کپیه، غلامعلی دواچی روحانی

بهائیان ایران در هر شهری که قسمت عمده را از بیرون و شهر تشکیل میدهند رعایای صادق وفادار دولتند تا امروز هرگونه بلایا را متحمل و قضاوت بین خود و اهالی را مرجوع بدولت نمودهاند و متأسفانه جز ذلت و نکبت نتیجه ندیدهاند تازگی در شیراز چند نفر رذل پست فطرت مثل جلال دلاّل شکار و فلفل و محمد اسمعیل بزاز، بقال و سید طاهرنم که فراراً از طهران بشیراز آمده و داعیه مسند و محراب دارد موجبات تعرض و تشدّد بیموجب را نسبت باین حزب مرعی میدارند و چنین رعایای صادق از مدافعات شخصی ممنوع لهذا دادخواهی اغلب مقامات رسمی شده این اوقات نظر به انتشاراتی که حق یا باطل از مرکز میرسد مفسدین بر شدت افزودهاند سه روز قبل چند کلاه نمدی بدستیاری جلال دلاّل خانه عبدالرحمن را [ناخوانا] عبدالرحمن فرار کرده نقد و جنس او را یغما و تصرف دو روز بعد عیال او را بزجر و افتضاح از خانه بمحضر سید طاهر برده از آنجا بمجلس نظمیه فرستاده تحمل و طاقت از قبول ظلم و استبداد در عصریکه ایران باسم آزادی معروف شده‎ اندازه دارد هر جمعی تا زمانیکه سکوت و مدارا داشته باشد از تمام حقوق محروم است استدعا این است اول دولت جداً بعرایض ما برسند اگر ماها را رعیّت دولت ایران میدانند مثل سایر طبقات حقوق ما را در تحت صیانت خود محافظت نمایند و اگر از ماها نمیخواهند علاقه آنها را خریده آزاد فرمایند ارض خدا وسیع است و طالب این قبیل رعایای وفادار کارکن بسیارند و بمنّت میپذیرند اگر هیچ یک ازین دو شق مقدور نباشد ماها را در حفظ حقوق خود آزاد فرمایند ابداً کمک از دولت نمیخواهیم استدعا داریم بیش از این راضی به بقای هرج و مرج و حکومت افرادی و تضیع اعراض و هتک آبرو آنهم بدست چند نفر نالایق نشوید.

محفل روحانی بهائیان شیراز – احدیه [۷ جوزا] ۱۳۰۱

[امضاء]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]