[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان امور اراضی

مدیریت امور اراضی مازندران

 

بسمه تعالی

شماره: ۵٣٧۴ / ٩ / ١٧

تاریخ: ١٩ شهریور ١٣٨٠

پیوست: -----

 

فرماندهی محترم پاسگاه انتظامی پشتکوه

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به شماره ٨١٨٠ / ۵٣ / ٢٠۵ / ٨٨٨٩ مورخ ٢٨ مرداد ١٣٨٠ در خصوص واگذاری اراضی زراعی به اهالی ایول در سال ١٣۶٢ آگاهی میدهد بر اساس مصوبه ٨ آبان ١٣۶۵ اراضی که قبل از سال ١٣۵٩ به هر نحوی بتصرف غیر مالک قرار گرفته باشد در اجرای قانون کشت موقت بررسی و اجرای قانون میگردید لذا به لحاظ عدم وفق تاریخ تصرف مصوب فوق الذکر قریه فوق مشمول قانون کشت موقت نگردید و فاقد سوابق اجرائی می‌باشد علیهذا این مدیریت عدم دخالت خود را در مورد اراضی واگذاری به اهالی یاد شده اعلام میدارد. ب ١٩ / ۶

 

مدیریت امور اراضی استان مازندران

[امضاء روی مهر]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]