[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۰ آبان ماه ۱۳۱۸

 

حضور محترم هیئت وزراء عزام [عظام] دامه بقائه

استرحاماً بعرض میرسانم فرزندم محمد وطنی در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸ طبق دیانت بهائیت با فاطمه خماسی عقد ازدواج نمود نظر باینکه دفتری برای ثبت ازدواج مذکور تعیین نشده برای سلب مسئولیّت و استحضار درهمان حین گزارش را با ضمیمه یک نسخه از اوراق ازدواج مملکتی که از ازدواج مذکور در آن ثبت شده به اداره ثبت آمار محل مربوطه فرستاده و بدادگستری مرکز و بادارۀ کل کشور هم گزارشی داده در ۶ آبان ۱۳۱۸ بازپرسی سمنان مشارالیه را احضار پس از بازپرسی امر به توقیف در شهربانی نموده که دو هزار ریال وجه نقد به دارائی به سپارید – با معرّفی کفیل معتبر موافقت ننموده پانزده روز است زندانیست تقاضا مینمایم احقاق حق و رسیدگی فرموده معلوم شود پسرم چه گناهی نموده غیر از اینکه عقد ازدواج را طبق دیانت وجدانی خود نموده و گزارش را هم بمقامات مربوطه داده البته خاطر مبارک مستحضر است که چهار محاضر برای چهار ملّت تعیین شده – مسلمان، مسیحی، زردشتی، کلیمی و ما ملت بهائی در جزو هیچ یک از این چهار ملّت نبوده و نیستیم لذا موظفیم امور دیانتی را که امر وجدانی است مطابق دیانت بهائی رفتار نمائیم و قضایا را بمقامات مربوطه گزارش دهیم رجای دادرسی را مینمایم.

کمینه صغرای وطنی مادر محمد زندانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]