[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۵ آذر ۱۳۱۸

 

ریاست  محترم جلیله رئیسالوزراء

با نهایت احترام بعرایض ذیل مبادرت ورزیده – فدوی علی نعیمان دارنده شناسنامه شماره [حذف شده] [حذف شده] برابر آئین مقدس بهائی ازدواج خویش را با بهیّه خانم گوهریان دارنده شناسنامه شماره [حذف شده] [حذف شده] در مورخه ۲ اردیبهشت ۱۳۱۸ منعقد و بر حسب وظیفه قانونی جهة ثبت واقعه به اداره ثبت محل و اداره مذکور از ثبت واقعه خودداری فرموده ناچار تفصیل بمقام قوم ریاست و مقامات لازمه مراجعه عوض اینکه دستور ثبت را به اداره محترم مربوطه مقرّر فرمایند متعاقباً از طرف دادستان مراغه مورد تعقیب واقع شده دوچار [دچار] فشار و زحمت نمودهاند آیا ایفای وظیفه قانونی مستلزم تعقیب بیگناهان است در صورتیکه برابر آئین خود در امور اداری قلباً و قالباً مطیع مقررات و قوانین مملکتی بوده و در امور وجدانی بر حسب معتقدات دینیه خود از پیروی مراسم و آداب و مذاهب و ادیان سائره معذورم. با کمال احترام عجز استدعای عاجزانه میشود امر مقرر فرمائید از چاکر رفع مزاحمت فرمائید.

 

علی نعیمان

[امضاء] ۱۵ آذر ۱۳۱۸

 

[مهر ورود بدفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۱۹۵۳

بتاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]