[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۰ آبان ۱۳۱۸

 

هیئت محترم وزیران

محترماً بعرض آن هیئت نورانی میرساند این حقیر لطفعلی گلشنی نجفآبادی بشناسنامه شماره [حذف شده] در سال ۱۳۱۳ شمسی قصد ازدواج نمودم و مطابق دیانت خود که بهائی هستم صیغه نکاح را جاری نمودم و قباله رسمی کشوری را مطابق واقعه تنظیم و مراجعه بمحضر نمودم محضر ثبت نکرد مراجعه باداره ثبت اسناد نمودم او هم ثبت نکرد رونوشت قباله را با عریضه باداره محترم ثبت اسناد اصفهان فرستادم و نیز عریضه در این باب بوزیر محترم دادگستری و ریاست کلّ آمار کشور توسط پست تقدیم، بجوابی مفتخر نشدم تا اینکه مدتی است از طرف اداره محترم دادگستری اصفهان چند روز یک مرتبه اخطاریه میرسد و بنده را از کسب و کار و معاش زندگانی باز نمودهاند آیا گناه این حقیر چه بوده که این همه در فشار و اذیت باشم در خاتمه احترامات فائقه را تقدیم میدارم.

لطفعلی گلشنی [امضاء]

 

[مهر ورود بدفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۰۵۸۲

بتاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]