[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۹ آذر ۱۳۱۸

 

هیئت وزیران کشور مقدس ایران شیدالله ارکانه

محترماً معروض میدارد. اینجانب کیخسرو فرزند رستم هدایتی دارنده شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده] در ماه خرداد سال ۱۳۱۴ شمسی با گوهرخانم بهمرد دارنده شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از [حذف شده] طبق آئین دیانتی خود که بهائی میباشد عقد و ازدواج نمودهام پس از آن برای ثبت قبالۀ نکاحیه ازدواج باداره ثبت اسناد یزد مراجعه نمودم که ثبت فرمایند اداره نامبرده از ثبت نمودن قباله نکاحیه خودداری نموده ناچار برای رفع مسئولیت مراتب را بمقامات مربوطه کشوری گزارش دادهام اخیراً از طرف دادگستری یزد مورد تعقیب واقع گردیدهام باین عنوان که چرا ثبت ننموده‌اید تا کنون دو مرتبه برای این جانثار احضاریه فرستاده و مزاحمم گردیدهاند عاجزانه استدعا دارم مقرر فرمائید قباله نکاحیه را ثبت و بنده را مورد تعقیب قرار ندهند زیرا عملی که بر خلاف مقررات و قوانین کشوری بوده ازین فانی سر نزده است

با تقدیم احترامات فائقه – کیخسرو رستم [امضاء]

 

آدرس – [حذف شده]

 

[مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۱۶۰۹

بتاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]