[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۴ آبان ۱۳۱۸

 

ریاست هیئت جلیله وزراء دامت شوکتهم

این کمینه کبری ملکی که به دیانت بهائی معتقد برضایت والدین خویش به آقاعلی اوسط از اهل قروه کردستان شوهر کرده عقدنامه را که بموجب عقیده طرفین تنظیم شد به اداره ثبت اسناد برای ثبت برده از ثبت مضایقه نموده بوسیله صلحیۀ محل این کمینه و شوهرم را تعقیب کرده تحت عنوان اینکه عاقد که بوده محاکمه کرده جواب داده شد که در دیانت بهائی عاقدی جز داماد و عروس نیست و طرف ایجاب و قبول خود آنها هستند که پس از رضایت ابوین طرفین در حضور شهود صیغۀ عقد را طرفین یعنی پسر و دختر جاری نموده بجای عاقد امضاء مینمایند و شهود نیز قبالۀ عقد را که از طرف ثبت کلی در دسترس عموم گذارده شده امضاء مینمایند صلحیۀ قروه به عدلیۀ کردستان رجوع و در خرداد ماه با اینکه شوهرم بخدمت سربازی رفته بود بکردستان احضار و دچار دردسر و زحمت شدم پس از حضور در عدلیه و تحقیق و مراجعه به کتاب قانون معلوم شد که ازدواج موافق دیانت خویش گناه نیست و از اینراه قصوری متوجّه نمیشود مراجعت بمحل نمودم آقای مدعیالعموم کردستان باین همه زحمت و صدمه که بر کمینه وارد شده بود کفایت نکرده قضیه را به استیناف رجوع نمود و تقاضای سلب آسایش از این بیچاره که ازدواج نمودهایم فرمود و زناشوئی را که سبب آسایش نفوس است برای ما مبدل به ضرر و زیان ساخت بالاخره از طرف استیاف کرمانشاهان احضار و در ۲۲ مهر نیز به کرمانشاه حاضر و محکمۀ استیناف پس از تحقیقات مرخص نمود هنوز از نتیجه و رأی محکمه اطلاعی نرسیده ولی قریب یکسال است شوهر اختیار نموده به همین قبیل دردسر و مزاحمت گرفتار و بکلّی از آسایش دور مانده ناگزیر بوسیلۀ این عریضه از پیشگاه آن وزیر جلیل تقاضای عطف توجه و بذل عدل و انصاف مینماید که مقرر فرمایند در اینمورد بیش از این مزاحم نشده و علت این همه مزاحمت برای مبادرت به تأهل را واضح نمایند.

کمینه –کبری ملکی

 

[یادداشت دست نویس:] ریاست دفتر وزراء – بایگانی شود

 

[مهر ورد به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۰۹۶۵

بتاریخ: ۴ آبان ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]