[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نامه]

 

معلوم آنجناب است که برابر قانون اساسی کلیه افراد کشور در مقابل قانون متساویالحقوقند مسکن اموال شرف آبرو و حیثیت کلیه افراد کشور برابر همان قانون مصون از هرگونه تعرضی میباشد متأسفانه در شرایط نامساعد وضع کنونی کشور عناصری که توجهی بقانون ندارند و بحیثیت و شرف و مقام انسانی که دولت ایران در منشور ملل متحد آنرا صحه گذاشته است ندارند و حقوق انسانی را در معرض هرگونه تهاجم قرار میدهند. کلیه بهائیان مظلوم میاندوآب که تعداد آنها در محل مذکور بالغ بر صدها خانوار میباشد و اینعده از جان و دل بکشور مقدس ایران از نظر مذهبی احترام کلی قائل هستند و کلیه ایرانیان را دوست میدارند از ساعت ١١ صبح روز شنبه نهم دی ۵۷ مورد تهاجم عوامل مخرب قرار گرفته و اینعده مظلوم را از خانه‌ها بیرون کشیدند و کلیه اموال و دارائی آنها را که بالغ بر دو میلیارد ریال میباشد یا بغارت برده و یا بآتش کشیدند و محل کسب آنها را بکلی خراب کرده و اموال را برده و اماکن مذهبی آنها را نیز بآتش کشیدند و آنها را از هستی ساقط کردند و دو نفر از نفوس مظلومه را در نهایت دنائت و وحشی‌گری بقتل رسانیدند باین حد قانع نشده و جسد آن دو نفس مظلوم را در خیابانها با طناب باینطرف و آنطرف کشانیدند و حتی با تبر و وسائل دیگر قتاله جسد آن مظلومانرا قطعه قطعه کردند و سوزاندند این عوامل مخرب بوسیله افراد شناخته شده‌ای رهبری میشدند و قبل از بروز حادثه بهائیان مقیم میاندواب با توجه بتحریکات بعضی از وعاظ مطلع شده بودند که حادثه رقت‌باری در شرف تکوین است بهمین دلیل بمقامات مسئول امنیتی از قبیل شهربانی فرمانداری و غیره کتباً و شفاهاً مراتب اطلاع داده شده بود متأسفانه مقامات مسئول امنیتی مع اطلاع از بروز حادثه و درک موضوع معذلک در روز وقوع حادثه بکلی محل را از سرباز و ژاندارم و پاسبان خالی گذاشته هیچگونه اقدامی در جهت جلوگیری از وقوع حادثه معمول نداشتند این روش را که بکلی با روحیه انسانها مخالف میباشد و بهیچوجه با عواطف ایرانیان وفق نمیدهد اینعده مخرب معمول داشتند بهائیان ساکن میاندواب و بطور کلی بهائیان کشور مقدس ایران از هرگونه مداخله در امور سیاسیه ممنوعند و خیرخواه عموم ملت ایرانند و حتی خادم صمیمی و معتقد به ایران و ایرانیان میباشند تصدیق میفرمائید هیچ قانون و مذهبی و عقیده و مسلکی اجازه نمیدهد که چنین اعمالی را در حق این مظلومان روا دارند و این تهاجم و تخریب و تحریق بسایر قراء و قصبات اطراف میاندواب نیز سرایت نموده و عده‌ای از بهائیان در آن نقاط نیز بهمان سرنوشت دچار شدند در شرایط فعلی بعد از وقوع این حادثه جانگداز نسوان بیگناه و اطفال بی‌پناه آواره شده در صحاری و باغات متواری گردیدها [گردیدهاند] بشأنیکه مادران و پدران و اطفال در این فصل زمستان از یکدیگر بی‌خبرند و از سرنوشت آنها خبری در دست نیست تقاضای رسیدگی سریع و صدور دستورات مقتضی در زمینه اعاده وضع بحالت سابقه و تقاضای تعقیب مقدمین و محرکین را با توجه بخسارات وارده داریم. ۱۴ دی ۱۳۵۷

از طرف جامعه بهائیان میاندوآب

بقاء‌الله لقائی

فیروز لقائی

عطاء‌الله کفاشی

عطاء‌الله نیری

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]