[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حضرت

دامت توفیقاته

 

در این هنگام که آنجناب کاندیدای نمایندگی مجلس شورای ملّی گردیده اند. جامعه بهائیان ایران ضمن عرض تهنیت و رجای توفیق در اجرای این مسئولیت خطیر برای استحضار خاطر عزیزتان حقایق و وقایعی چند در باره این اقلیت دینی مرقوم می دارد زیرا از یک طرف آن حضرت برای ایفای وظیفه سنگینی که از طرف مردم بر عهده گرفته اند طبعاً مایلند از کیفیات حقیقی جوامع مختلفی که در این سرزمین زندگی می کنند مستحضر باشند و از طرف دیگر بهائیان ایران در طّی ۱۳۶ سال تاریخ موجودیّت خود در این مملکت هرگز امکان آن را نداشته اند به هوطنان خود بگویند چه معتقداتی دارند و خط مشی حیات روحانی آنها چیست و خلاء حاصله از این مجهولیّت به وسیله تهمت های غیرمنصفانه و افتراهای ناروا اشغال گردیده است. حال امیدواریم آن جناب در نهایت بیطرفی با روحی فارغ و قلبی مبرّا از شائبه تعصّب به این سطور بذل عنایت فرمایند:

بهائیان ایران بزرگترین اقلّیت دینی این مملکت اند و جمعیّت آن ها به تنهایی از کلیّه اقلیتهای مذهبی سائره بیشتر است و یگانه اقلیتی است که معترف و معتقد به مقام حضرت رسول اکرم (ص) و آله الطاهرین و کلام الله قرآن مجید میباشند و در عین حال کشور مقدس ایران را به تمام دل و جان دوست و عزیز میدارند و معتقدند که حکومت آن محترم ترین حکومات عالم خواهد شد

به حکم عواطف روحانی و تعالیم دینی خود به کمال محبت می کوشند که در راه آبادانی و ترقّی و تعالی این مملکت خدمتگزارانی صدیق باشند، نظام حاکم را خالصانه تبعیّت و اطاعت می کنند و در حیات فردی و اجتماعی از دخالت در امور سیاسیه قطعاً و کاملاً پرهیز دارند و اما اصول معتقدات روحانی ایشان را به طریق زیر میتوان خلاصه کرد:

ذات غیب منیع لایدرک را پرستش می کنند و او را وحده لا اله الّاهو وحده لاشریک له وحده لانظیر له میدانند انبیا و رسل را هادیان سبیل و شرایع مقدسّه ایشان را کل من عندالله دانسته و به کمال تعظیم و تکریم رسالات تاریخی آنان را تقدیر می کنند اعتقاد راسخ دارند که اساس کلیه ادیان الهی واحد بوده و این وحدت را بهترین رکن برای حصول تفاهم بین مردم جهان می شمارند. افراد انسان را از هر رنگ و نژاد و آئین نوع واحد دانسته و یگانگی نوع بشر را اصیلترین اصول مدنیّت عالم انسانی بر کره خاک و تحقّق آنرا غایت قصوای ظهور کلیّه انبیاء و رسل می شمارند وجود روح و بقای آن را می پذیرند و ثواب و عقاب را در حیات ابدی اخروی به یقین مبین قبول دارند تقوی و تقدیس را شعار خود دانسته نماز و روزه و نیایش به درگاه حضرت بی انباز را با عشق و خضوع عاملند طی مدت نسبتاً کوتاهی که از ظهور این آئین گذشته در متجاوز از یکصدهزار نقطه جهان مردمی از همه نژادها و قبائل و طوائف به آن گرویده و تعالیمش را به جان و دل پذیرفته اند در کلیه این جوامع عشق به ایران و احترام به اسلام با انتشار امر بهائی قرین و همراه بوده است در کشور ایران امر بهائی تا چندین دهه مسیر تاریخ خود را با قتل عام ها - کشتارها – زندان ها محرومیت ها ممنوعیت ها طی نمود. پس از انقراض سلسله قاجاریّه نیز بهائیان همواره در معرض انواع تبعیضات و تضییقات قرار داشته و هرچند یکبار موجی جدید از مشاکل و مصائب بر ایشان وارد می شد، در طّی ۱۳۶ سال تاریخ بهائی عدم رعایت حقوق اولیه انسانی – سلب آزادیهای طبیعی و بدیهی مانند آزادی اجتماعات و عبادات، آزادی در اجرای احوال شخصیّه آزادی در بیان معتقدات و حتی سلب حق اشتغال به کار، بسته شدن مدارس ایشان و تصرّف اماکن آنان نسبت به پیروان این جامعه مظلوم تحمیل گردیده است

پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی الی حال بارقه عدالتی در باره اهل بهاء ندرخشیده بلکه همراه با اتهامات افتراهای ناروا که نسبت به یک جامعه بی دفاع وارد می شد موجی جدید از مصائب و مظالم مختلفه اوج گرفت دفاتر و موسّسات بهائی ضبط گردید اماکن متبرّکه ما در سراسر مملکت تصرّف و بیت مبارک حضرت باب در شهر شیراز که مورد توجّه بهائیان جهان است تخریب و بیمارستان این جامعه که از قدیمی ترین موسّسات درمانی مملکت و یگانه بیمارستان خصوصی بود که هدف کسب منافع نداشت، بدون هیچ مجوزی از ید مالکین آن خارج گردید. جمعی از بهائیان مظلوم دستگیر و زندانی شدند که از سرانجام بعضی از ایشان هیچگونه اطّلاعی در دست نیست. کارمندان بهائی که به صداقت و امانت و حسن خدمت ممتازند دسته دسته اخراج و کلیّه حقوق حقّه ایشان تضییع گردید در طّی این مدّت جامعه بهائی ضمن مراجعه و تظلّم های مکرّر به ولاه امور همیشه به امید روزی بوده است که با استقرار نظام اجتماعی جدید و مخصوصاً با تشکیل مجلس شورای ملّی که مصدر قانون و منشاء عدالت در اجتماع ما است به این مظالم پایان داده شود و بهائیان بتوانند به عنوان جمعی از مردم این سرزمین که به مملکت خود عشق می ورزند از طبیعی ترین حقوق افراد یک ملّت بهره مند شوند.

حضرت، در این هنگام که اولین مجلس شورای ملّی و حکومت اسلامی تشکیل می گردد و آن جناب برای ایفای این وظیفه خطیر آماده خدمت گردیده اید رجای واثق داریم که خداوند رحمان توفیق کامل عنایت و آن نفس نفیس را به آنچه مقتضای عدالت و انصاف و مرضی درگاه کبریاست مویّد فرماید تا درکلیّه امور من جمله رعایت حقوق حقّه این جامعه که همواره مورد ظلم و ستم واقع شده موفّق گردید

با تقدیم احترام

جامعه بهائیان ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]