[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جناب آقای مهندس بازرگان نخست وزیر محبوب

محترماً باستحضار عالی میرساند. در طی چهل و هشت ساعت گذشته دفاتر و مؤسسات جامعه بهائی در مرکز مورد هجوم دستجات مختلف مسلح و ناشناخته قرار گرفته است و کلیه آرشیو نامهها را بدون دلیل بردهاند مستدعای صدور اوامر فوری و رسیدگی باین امور و ممانعت از وقوع نظائر آن را دارد.

با تقدیم احترام

از طرف جامعه بهائیان ایران

 

دکتر حسین نجی

منوهر قائم مقامی

 

[حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]