[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تلگراف فوری

۱۳ آبان ۱۳۵۸

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر

رونوشت جناب آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه

رونوشت جناب آقای ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی

بکمال توقیر بعرض عالی میرساند. سیل مصائب تضییقات و اتهامات ظالمانه‌ای که بر جامعه مظلوم و بیدفاع بهائیان ایران وارد میشود هر روز بعد تازه‌ای میگیرد و علیرغم این حقیقت مسلم که اطاعت از حکومت و عدم مداخله در امور سیاسیه جزئی از وجدان مذهبی بهائیان است در ایام اخیر وسایل ارتباط جمعی از قول مقامات دولتی بکمال اعتساف این جامعه را بمخالفت با دولت و شرکت در تظاهرات متهم میسازند چون بیم آن میرود که علاوه بر انعکاس نامطلوب این اتهام در قلوب هموطنان و ایجاد نفاق و نقار خدای ناکرده سبب شود که خاطر خطیر رهبر عالیقدر مملکت را نسبت به این جامعه که جز صلح و سلام و صدق و صفا مقصد و مسلکی ندارند مشوب و مکدر سازد لذا استدعای اکید داریم ضمن تحقیق دقیق از حقیقت حال که کذب این اخبار ثابت میشود به نمایندگان این جامعه اجازه ملاقات و بیان مطلب مرحمت فرمایند. اهل بهاء در جمیع احوال بخداوند رحمن متوکلند و قضایایش را شاکر و حامد و صمیمانه در حق اولیای مملکت دعا میکنند که ایشان را باجراء عدالت و جلوگیری از ظلم و عدوان موفق فرماید.

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم مقامی

آدرس فرستنده – [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]