[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۹ شهریور ۱۳۵۸

حضور مبارک حضرت آیتالله قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی ایران مد ظله العالی

با نهایت احترام و توقیر باستحضار عالی میرساند. در روزهای هفدهم و هیجدهم شهریور ماه جاری عدهای از اهالی شیراز در معیت افراد و مقامات مؤثر با حضور مأمورین انتظامی و تمهیدات قبلی خانه حضرت باب واقع در شیراز را که برای پیروانش در بیش از نود و شش هزار نقطه دنیا مقدس بوده و مطاف اهل بهاء بشمار میرود ویران کرده و قلوب جم غفیری را بشدت جریحهدار ساختند. شکی نیست که در هر انقلابی ممکنست وقایعی در کشور اتفاق افتد که بهیچوجه مورد تائید سران انقلاب نباشد ولی اکنونکه شش ماه از آغاز بثمر رسیدن آن گذشته و تا حدود زیادی قوای انتظامی در کشور استقرار یافته بنظر میرسد که بخوبی قادرند از بسیاری اعمال بیرویه عناصر غیرمسئول و اغتشاش طلب جلوگیری نموده و از اشاعه هرگونه بینظمی و هرج و مرج که مباین حیثیت مملکت باشد خودداری فرمایند کما اینکه در بسیاری از موارد اقدام و نتیجه مطلوبه حاصل شده نظر باینکه خانه مزبور بعنوان حفاظت از این جامعه گرفته شده بود ایجاب مینمود که در مواظبت آن مساعی بیشتری بکار میرفت زیرا وقوع این حوادث در شرایط فعلی مضر بمصالح عالیه مملکتی بوده و عکسالعمل مطلوبی در جهان نخواهد داشت کما اینکه حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی دامت برکاته رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران مکرر در فرمایشات خود لزومیت حفظ آزادیهای کلیه اقشار موجود را متذکر ساختهاند.

لذا اکنون استدعا دارد بهر وسیله که صلاح و مقتضی بدانند دستور اکیدی صادر فرمایند تا مقامات انتظامی از هرگونه اقدامات تخریبی در بیت مزبور جلوگیری بعمل آورده و آن بیت را باین جامعه مسترد داشته و عاملین و محرکین را تحت تعقیب قانونی قرار دهند.

با تقدیم احترام

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم مقامی

 

[یادداشتهای دستنویسی در بالای صفحه]

آیت‌الله قدوسی – بیت شیراز

 

کپی به مهدی بازرگان نخستوزیر

صبائیان وزیر کشور

حاج سید جوادی وزیر دادگستری

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]