[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم شاهنشاهی]

وزارت کشور

دفتر وزیر

جناب آقای قدوسی

دادستان کل دادگاه انقلاب اسلامی ایران

جناب آقای مهدوی کنی

ریاست کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران

به پیوست فتوکپی نامه مورخ ۴ شهریور ۱۳۵۸ جامعه بهائیان ایران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

هاشم صباغیان

وزیر کشور

[امضا]

رونوشت:

[حذف شده] آقای دکتر حسین نجفی [نجی] جهت اطلاع

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

۳۱۷۶

۱۰ شهریور ۱۳۵۸

۱۲ سپتامبر ۱۹۷۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]